עמוד:103

התאימו כל מילה ב - A להיפך שלה ב - Match each word in A to its opposite in B . . B 2 لائموا كلّ كلمة في A مع متضادّها في B . Circle the TWO correct answers to complete each sentence . 3 הקיפו את שתי התשובות הנכונות להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابتين الصحيحتين لتكملوا كلّ جملة . . Iam helping / am eating / am mixing the cake . 1 Mom is buying / is cutting / is climbing apples for our snack . . 2 Daniel and Kevin are washing / are thinking / are buying clothes . . 3 The man is flying / is touching / is carrying the wolf . . 4 Dad is pouring / is staying / is enjoying the orange juice . . 5 Look at the pictures . Complete the dialogues with the phrases below . 4 הסתכלו בתמונות . השלימו את השיחות עם הביטויים שלמטה . أنظروا إلى الصور . أكملوا المحادثات بالعبارات الواردة أدناه . having lunch playing computer games What are you doing now ? . 1 ZACKI am with my family . DORONI am with friends . watching a movie read a book What do you like to do in your free time ? . 2 RACHELI enjoy . SHIRI like to . take walks ride my bike How do you stay healthy ? . 3 RONITI like to in the park . KIMI like to near the forest . A children . 1 dinner . 2 wrong . 3 give . 4 beautiful . 5 son . 6 safe . 7 B a . ugly b . right c . parents d . breakfast e . take f . dangerous g . daughter 103 Unit 3 1 2 3 4 5 ReviewReview

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר