עמוד:94

A another . 1 I would like . 2 speak . 3 special . 4 think . 5 hungry . 6 B מיוחד / خاصّ . a לחשוב / يفكّر . b אני רוצה, הייתי רוצה / أنا أريد . c עוד, נוסף / آخر، إضافي . d רעב / جائع . e לדבר / يتكلّم . f 1 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Mom is cooking a meal for my birthday . 1 to drink juice, please . . 2 What’s for breakfast ? I’m very . . 3 My neighbor has a computer, but he wants to buy one . . 4 Romi and Emma hamburgers are delicious . . 5 The children to their grandpa on the phone every day . . 6 special התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة في A مع معناها في B . Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 89, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . Mama’s Special Pizza Part 4 REMEMBER 5 4 3 2 1 another hungry I would like speak special think 6 94

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר