עמוד:63

Word Practice AFTER STUDENT’S BOOK, PAGE 62 Write the correct word under each picture . 1 shout thin strong wrong right hard כתבו את המילה הנכונה מתחת לכל תמונה . أكتبوا الكلمة المناسبة تحت كلّ صورة . hard 1 654 32 Circle the correct answer to complete each sentence . 2 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . An elephant has a big body / part . 1 Amit wants to eat another / hard snack . . 2 The children like to shout / learn about mountains in class . . 3 I don’t like this sandwich . The bread is too hard / strong . . 4 Alon can carry big boxes . He is very thin / strong . . 5 Complete the sentences with the words below . 3 learn about touch round strong body all of you We use our hands to things . . 1 A basketball is . . 2 A snake has a long . . 3 Children go to school to many things . . 4 My dad is and brave . He is my hero . . 5 “Can we all go to the beach ? ” “Yes, can go . ” . 6 השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة أدناه . touch Unit 2 Part 4 63

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר