עמוד:61

A different . 1 listen . 2 idea . 3 hear . 4 speak . 5 scary . 6 B לשמוע / يسمع . a מפחיד / مخيف . b להקשיב / يستمع . c לדבר / يتكلم . d שונה / مختلف . e 1 רעיון / فكرة . f התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . I saw a movie with a monster . 1 Liron likes to to music every morning . . 2 I to my grandpa on the phone every day . . 3 Sam is from Nelly . Sam is tall and Nelly is small . . 4 Hello . Who is it ? I can’t you . . 5 Emma has a good . She wants to give her old clothes to other . 6 people . scary Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 59, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . The Blind Men and the Elephant Part 4 REMEMBER 5 4 3 2 1 different hear idea listen scary speak 6 Unit 2 Part 4 61

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר