עמוד:32

צבעו את התמונה לפי המפתח . . Color the picture according to the key 1 لوّنوا الصورة حسب المفتاح . . Circle the TWO correct answers for each sentence 2 My mother can … delicious food . . 1 a . eat b . hear c . cook The children want to … many pets . . 2 a . save b . wash c . live They … in Paris . . 3 a . catch b . live c . work People can carry … . . 4 a . kids b . children c . hobbies The kids listen to the … in the movie . . 5 a . music b . photos c . actress We eat … . . 6 a . hours b . snacks c . dessert הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל משפט . أحيطوا بدائرة الإجابتين الصحيحتين عن كل جملة . Key People : red Hobbies : blue green : ) שמות תואר / صفات ( Adjectives Review UNIT 54321 special children famous take photos people cook great kind actress hobby brave delicious angry favorite hero watch movies him 32

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר