עמוד:24

A brave . 1 people . 2 climb . 3 take photos . 4 save . 5 do homework . 6 B להציל / ينقذ . a אמיץ / شجاع . b לצלם תמונות / يلتقط صورًا . c לעשות שיעורי בית / يحضر الوظائف المنزلية . d לטפס / يتسلق، يصعد . e אנשים / ناس . f 1 Complete the sentences with the words in exercise 2 . 3 השלימו את המשפטים עם המילים שבתרגיל 2 . أكملوا الجمل بالكلمات الواردة في تمرين 2 . . Nina and Lee at school . 1 The children can the small mountain . . 2 The policeman helps to the cat . . 3 Sami has a new camera . He likes to . . 4 There are many at the supermarket every Friday . . 5 Mark works with snakes . He is very . . 6 do homework התאימו כל מילה ב - A לפירוש שלה ב - Match each word in A to its meaning in B . . B 2 لائموا كل كلمة Aيف مع معناها Bيف . Brave Kid Part 4 Reading STUDENT’S BOOK, PAGE 24, EXERCISE 2 GET READY Read the words . Then write them on the stairs : 1 = easy for me, 6 = hard for me . 1 קראו את המילים . לאחר מכן, כתבו אותן על המדרגות : 1 = קל עבורי, 6 = קשה עבורי . إقرأوا الكلمات، ثمّ اكتبوها على الدرجات : 1 = سهل بالنسبة لي، 6 = صعب بالنسبة لي . REMEMBER 5 4 3 2 1 6 brave climb do homework people save take photos 24

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר