עמוד:8

. Circle the TWO correct answers to each question 2 What can you cook ? . 1 a . chicken b . fish c . jeans Who can be a hero ? . 2 a . a table b . a doctor c . a teacher What is a hobby ? . 3 a . the color green b . to play sports c . to cook Who can paint ? . 4 a . pupils b . teachers c . food What is a favorite color ? . 5 a . red b . egg c . black What things are in a school bag ? . 6 a . a pencil b . a book c . a monkey Circle the correct answer to complete each sentence . 3 הקיפו את התשובה הנכונה להשלמת כל משפט . ضعوا دائرة حول الإجابة الصحيحة لتكملوا كلّ جملة . . Limor and Alex like to … TV . 1 a . watch b . cook The policeman is a … . . 2 a . hero b . hobby We can … a picture for Mom . . 3 a . watch b . paint “Do you have a computer ? ” “Yes, … computer is big . ” . 4 a . your b . my Nadav has five … – two dogs, two cats and a fish . . 5 a . pets b . things הקיפו את שתי התשובות הנכונות לכל שאלה . ضعوا دائرة حول الإجابتين الصحيحتين عن كل سؤال . 8

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר