עמוד:160

Comparison with Adjectives Spelling rules for comparatives When the adjective ends in the letter e , we only add - r . • כאשר שם התואר מסתיים באות e , מוסיפים רק r - . عندما تنتهي الصفة بالحرف e ، يضاف r - فقط . larg e – large r When the adjective ends in consonant - vowel - consonant ( CVC ) , we double the last letter • and add - er . כאשר שם התואר מסתיים בעיצור - אות ניקוד - עיצור ) CVC ( , מכפילים את האות האחרונה לפני שמוסיפים er - . عندما تنتهي الصفة بحرف ساكن – حرف علة ( حركة ) – حرف ساكن ) CVC ( ، يضاعَف الحرف الأخير قبل ما يضاف er - . big – big ger Note : We never double the letters w , x , y . إنتبهوا : لن تضاعَف الأحرف y ,x ,w . When the adjective ends in the letter y after a consonant, we drop the y and add - ier . • כאשר שם התואר מסתיים באות y ולפניו יש עיצור, משמיטים את האות y ומוסיפים ier - . عندما تنتهي الصفة بالحرف y ويأتي قبله حرف ساكن، يُحذف الحرف y وتضاف ier - . hap py – happ ier Spelling rules for superlatives When the adjective ends in the letter e , we only add - st . • כאשר שם התואר מסתיים באות e , מוסיפים רק st - . عندما تنتهي الصفة بالحرف e ، يضاف فقط st - . larg e – large st When the adjective ends in consonant - vowel - consonant ( CVC ) , we double the last letter • and add - est . כאשר שם התואר מסתיים בעיצור - אות ניקוד - עיצור ) CVC ( , מכפילים את האות האחרונה לפני שמוסיפים est - . عندما تنتهي الصفة بحرف ساكن – حرف علة ( حركة ) – حرف ساكن ) CVC ( ، يضاعَف الحرف الأخير قبل ما تضاف est - . big – big gest Note : We never double the letters w , x , y . إنتبهوا : لن تضاعَف الأحرف y ,x ,w . When the adjective ends in the letter y after a consonant, we drop the y and add - iest . • כאשר שם התואר מסתיים באות y ולפניו יש עיצור, משמיטים את האות y ומוסיפים iest - . عندما تنتهي الصفة بالحرف y ويأتي قبله حرف ساكن، يُحذف الحرف y وتضاف iest - . hap py – happ iest Spelling rules for irregular forms good – better – best bad – worse – worst שימו לב : לא מכפילים את האותיות y ,x ,w . שימו לב : לא מכפילים את האותיות y ,x ,w . 160

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר