עמוד:142

Grammar Future with will : Positive and Negative We use will to talk about the future . משתמשים ב - will כשרוצים לדבר על העתיד . تُستعمل will للتعبير عن المستقبل . POSITIVE I / You He / She / It We / They will verb the rest of the sentence . He will be our pilot . Short forms : I’ll / You’ll / He’ll / She’ll / It’ll / We’ll / They’ll I will go → I’ll go He will go → He ’ll go They will go → They ’ll go He ’ll be our pilot . NEGATIVE I / You He / She / It We / They will not won’t ) verb the rest of the sentence . ( I won’t forget this day . TIME EXPRESSIONS soon tonight in a minute / an hour / 2050 later tomorrow next week / year / summer today one day this afternoon / evening Tom will be a pilot one day . A Complete the sentences with will or won’t . 1 It’s very cold outside . I think it … snow this afternoon . will . 1 There isn’t enough time so we … finish the project today . . 2 Let’s wait . The store … be open soon . . 3 Omar has to study for a test . He … go out tonight . . 4 Gali loves the sea . She … sail around the world one day . . 5 Liad broke his leg . He … play soccer tomorrow . . 6 Find the time expressions in exercise A1 . 2 this afternoon . 1 השלימו את המשפטים . أكملوا الجمل . מצאו את ביטויי הזמן במשפטים שלמעלה . جدوا ظروف الزمان فب الجمل الواردة أعلاه . 140 Workbook, page › 142

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר