עמוד:140

Answer the questions about the blog . D When did Tom’s parents wake him up on his birthday ? ( lines 1 - 2 ) . 1 What is Elad’s job ? ( lines 3 - 6 ) . 2 Was Tom happy with his present ? Copy a sentence that shows this . ( lines 9 - 10 ) . 3 What did Elad point out during the flight ? ( lines 11 - 12 ) . 4 How long was the flight ? ( lines 13 - 15 ) . 5 Why was the landing “scary” ? Give ONE reason . ( lines 13 - 15 ) . 6 Put the sentences in the correct order of E the blog . What happened to Tom and his parents ? a . They drove for about an hour . b . They enjoyed the view . c . They woke up very early . d . They had a scary landing . e . They met Elad . f . They went up in the air . c . They woke up very early . . 1 Word Power A Choose the correct answer . 1 Amy enjoyed the beautiful view / air . . 1 The farmers are growing rice on their land / landing . . 2 Alexa got many presents / views for her birthday . . 3 The baby woke up / thanked very early . . 4 Doron fell and pointed out / got hurt . . 5 Match THREE of the sentences in 2 exercise A1 to the pictures below . ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . סדרו את המשפטים לפי הסדר הנכון . رتّبوا الجمل حسب الترتيب الصحيح . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . התאימו שלושה מהמשפטים שלמעלה לתמונות שלמטה . لائموا ثلاثًا من الجمل الواردة أعلاه للصور الواردة أدناه . a b c 140

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר