עמוד:115

Writing Connectors We use connectors to join phrases or sentences . and She got home and looked out the window . because Shannon began walking faster because she was scared . but She looked out the window, but there was no one there . or Did you have a basketball game or did you go right home ? אנו משתמשים במילות חיבור כדי לחבר בין ביטויים או משפטים . نستعمل كلمات العطف من أجل الربط بين العبارات أو الجمل . ו - / و - כיוון ש - , כי / لأن אבל / لكن או / أو Complete the sentences with and , or , B because or but . Did he come by bus … by train ? . 1 We went to the beach … swam all day . . 2 Do you have any brothers … sisters ? . 3 They went home … they were tired . . 4 Gila is rich, … she is not happy . . 5 Mike closed the window … it was cold . . 6 What did you do last week ? Write C four sentences using the connectors and , or , because or but . השלימו את המשפטים . أكملوا الجمل . מה עשיתם בשבוע שעבר ? כתבו ארבעה משפטים עם מילות החיבור because , or , and ו - but . ماذا عملتم في الأسبوع الماضي؟ أكتبوا أربع جمل مع كلمات الربط and ، or ، because و - but . She tried to call her friend, but . 1 Ann bought a dress and . 2 They laughed because . 3 Tom ran to school because . 4 Would you like coffee or . 5 He likes to watch soccer and . 6 A a . the movie was funny . b . basketball . c . tea ? d . her phone didn’t work . e . he was late . f . a pair of shoes . B Workbook, page 114 › Match A and B to form sentences . Pay attention A התאימו A ל - to the connectors in bold . . B لائموا A مع B . 115 4 UNITPART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר