עמוד:114

Grammar Adverbs We use an adverb to describe how something is done . אנחנו משתמשים בתואר הפועל ( adverb ) כדי לתאר איך פעולה נעשית . / . An adverb describes the verb I hurt my leg badly . We usually add - ly to the adjective . Sima skated slow ly . There are some irregular adverbs that do not end in - ly . ישנם תארי פועל לא רגילים שאינם מסתיימים ב ly - . / late – late hard – hard fast – fast good – well I don’t skate well . Find the adverb in each sentence . Which A verb does each adverb describe ? Adam runs fast . fast ( adverb ) runs ( verb ) . 1 Jenny dances beautifully . . 2 Please listen carefully . . 3 My dad works hard . . 4 Tony talks loudly . . 5 Write a sentence for each person in B the picture . Use the verbs and adverbs below . Adverbs slowly well loudly carefully softly Verbs skate cry talk listen يُستعمل الظرف ( adverb ) لوصف طريقة تنفيذ عمل . يصف الظرف ( adverb ) الفعل . תואר הפועל מתאר את הפועל . / verb adverb عادةً تضاف ly - للصفة . בדרך כלל מוסיפים ly - לשם התואר . / توجد الظروف ( adverbs ) غير عادية لا تنتهي بـ ly - . איזה פועל מתאר כל תואר פועל ? أي فعل يصف كلّ ظرف ) adverb ( ؟ כתבו משפט על כל אדם בתמונה . השתמשו בפעלים ותארי הפועל שלמטה . أكتبوا جملة عن كلّ شخص في الصورة . إستعملوا الأفعال والظروف ) adverbs ( الواردة أدناه . . Amir is skating slowly Workbook, page 112 › RON GABBY TOMER AMIRTALIADI Grammar Spelling Rules, page 161 › 114

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר