עמוד:133

Choose the correct answer . H Doris saw the puppy … . . 1 a . in the snow b . in a car The puppy could stay until … . . 2 a . Doris went back to school b . the roads were clear At dinner, Doris talked to her parents about the … . . 3 a . weather b . puppy After nine days, Mr . Lacey took … . . 4 a . Doris to school b . the puppy to the dog pound Doris didn’t want to go to the kitchen, because she didn’t want to see … . . 5 a . her parents b . the puppy Mr . Lacey told Doris that the dog pound was a … place . . 6 a . nice b . bad In the end, Mr . Lacey told Doris to … . . 7 a . feed her dog b . do her homework Put the sentences in the correct I order to tell the plot of the story . a . Mr . Lacey didn’t like the dog pound . b . Doris saw a puppy in the snow . c . Mr . Lacey took the puppy to the dog pound . d . Doris decided to take it home . e . Mr . Lacey brought the puppy back home . f . Doris could keep the puppy until the roads were clear . Does the story have a happy ending ? J Why or why not ? בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . סדרו את המשפטים לפי הסדר הנכון כדי לספר את עלילת הסיפור . رتّبوا الجمل حسب الترتيب الصحيح لتحكوا حبكة القصّة . האם יש לסיפור סוף שמח ? מדוע / מדוע לא ? هل توجد للقصّة نهاية مفرحة؟ لماذا / لما لا؟ 130 Workbook, page › 133 4 UNITPART 4

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר