עמוד:124

Word Power Which word in each line is NOT connected A to the new word in bold ? speak talk pay say . 1 radio umbrella news TV . 2 airport pilot plane lake . 3 reporter teacher city farmer . 4 huge large big small . 5 all right OKtoo many fine . 6 איזו מילה אינה שייכת ? أي كلمة غير تابعة في كلّ مجموعة؟ Choose the correct answer . Pay attention B to the new words in bold . Did the reporter ask many questions ? . 1 a . Yes, she wanted to know everything . b . Yes, she is a good teacher . Do you go to this store often ? . 2 a . No, I don’t like this doctor . b . No, I usually go to the supermarket . How did you prepare yourself for the storm ? . 3 a . I bought lots of food and water . b . I watched a soccer game . Did you hear the weather report ? . 4 a . Yes, it is going to be very expensive . b . Yes, it is going to be sunny tomorrow . How often do you listen to the news ? . 5 a . Twenty shekels . b . Once a day . Did the storm cause any damage ? . 6 a . Yes, a tree fell on my car . b . Yes, it lasted three days . Complete the sentences with the new words C below . amount storm all right huge closed airport An elephant is a … animal . . 1 We took a taxi to the … . . 2 I can’t shop right now because the mall is … . . 3 They need a large … of money to build a house . . 4 We couldn’t drive during the … . . 5 How do you feel ? Are you … ? . 6 בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . השלימו את המשפטים . أكملوا الجمل . 124

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר