עמוד:80

Grammar Past Simple : Positive We use the Past Simple to talk about things that happened in the past . אנחנו משתמשים ב - Past Simple כדי לדבר על דברים שהתרחשו בעבר . تُستعمل صيغة Past Simple للتعبير عن أحداث حدثت في الماضي . REGULAR VERBS To form sentences in the Past Simple, we usually add - ed to the verb . כדי ליצור משפטים ב - Past Simple , אנחנו בדרך כלל מוסיפים ed - לפועל . لغرض تأليف جمل بصيغة Past Simple ، تضاف عادة ed - للفعل . . I / You / He / She / It / We / They verb + ed the rest of the sentence We walked for two hours . IRREGULAR VERBS There are many irregular verbs . You have to learn these verbs by heart . ישנם הרבה פעלים לא רגילים . יש ללמוד אותם בעל פה . توجد أفعال استثنائية كثيرة . يجب حفظها عن غيب . . We ate lunch an hour ago Remember ! The past of to be is was or were . זכרו ! צורת העבר של to be היא was או were . إنتبهوا ! صيغة الماضي لـ to be هي was أو were . I was tired . They were hungry . TIME EXPRESSIONS yesterday in 1973 / in the 1700 s A Read about Ron’s trip to Haifa and 1 find the verb in each sentence . A Day In Haifa a . Then, we had lunch . had b . Last week, I went to Haifa with my family . c . After lunch, we walked for two hours in the Carmel Forest . d . It was a wonderful day ! e . First, we visited the Railway Museum . Put the sentences above in the correct order . 2 b . Last week, I went to Haifa with my family . . 1 a week / month / year / ago last week / month / year / January / Sunday מצאו את הפועל בכל משפט . جدوا الفعل في كلّ جملة . סדרו את המשפטים לפי הסדר הנכון . رتّبوا الجمل حسب الترتيب الصحيح . 159 Irregular Verbs, page 162 › Grammar Spelling Rules, page › 80

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר