עמוד:97

Choose the correct answer . B I … paid five shekels for this pen . . 1 a . second b . only Flamingos can … on one leg for four hours . . 2 a . touch b . stand We couldn’t sit down because the bus was … . . 3 a . full b . right We like to go hiking in … . . 4 a . nature b . a rainbow Haifa is Israel’s … biggest city . . 5 a . second b . full Eran fell on his … . . 6 a . shape b . back With a partner, give an example for C each of the following . Pay attention to the new words in bold . something you can do in nature . 1 something that has the shape of a circle . 2 something you can carry on your back . 3 someone who likes doing the same things as you . 4 PREFIX un - D Translate the words into your language . 1 עצוב, לא מאושר / تعيس، بائس unhappy . 1 unable . 2 unusual . 3 unclean . 4 Choose the correct word to describe 2 each picture . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . תנו דוגמה . שימו לב למילים המודגשות . أعطوا مثالاً . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . תרגמו את המילים . ترجموا الكلمات . unsafe . 5 untrue . 6 unpleasant . 7 uninteresting . 8 בחרו את המילה הנכונה . إختاروا الكلمة الصحيحة . 93 Workbook, page › 1 an unusual / uninteresting program an unsafe / unable job 2 an untrue / unhappy person 3 97 3 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר