עמוד:88

86 Workbook, page › The first rain is a sign * that the 1 . … is coming . At this time of the year, you can see 2 . … birds at the Hula Valley . They come here to 3 . … before they fly to Africa . Look at the birds in the picture . They are cranes . They are resting before they 4 . … to Africa . They stay in Africa during the winter and return to the Hula Valley in the 5 . … . autumn . 1 סימן / إشارة sign * Choose the correct answer . B I am reading an early / interesting book . . 1 Don’t stop ! Please rest / go on . . 2 I paid / stayed 50 shekels for that shirt . . 3 There are a lot of / spring cars on the road . . 4 You are my friend . Of course / That way I will help you . . 5 We woke up expensive / early and went for a hike . . 6 Give an example for each of the following . C Pay attention to the new words in bold . something you can watch . 1 something that is expensive . 2 something you have to pay for . 3 something that is interesting . 4 something you have to return . 5 Complete the passage with the new words below . D spring autumn go on rest a lot of בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . תנו דוגמה . أعطوا مثالاً . השלימו את הקטע . أكملوا النص . t h e b i r d s a r e c o m i n g 88

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר