עמוד:28

Word Power A Choose the correct answer . Pay attention to the new words in bold . Alex was … because he got a low grade in his test . . 1 a . happy b . sad There are festivals in Israel … . . 2 a . on Mondays b . all year round You need to wear warm clothes when it is … . . 3 a . cold b . hot Many tourists visit … . . 4 a . schools b . museums is an event that happens every four years . … . 5 a . Jerusalem Day b . The Olympics People sing and dance … . . 6 a . at festivals b . in castles Who said it – a teacher or a weatherman ? B Pay attention to the new words in bold . Please remember to bring some pictures to class . a teacher . 1 Please don’t talk to each other during the test . . 2 It will be cool tomorrow . . 3 Please do the rest of the exercise for homework . . 4 The weather will be pleasant this evening . . 5 OPPOSITES Match the words in A to their opposites in B . C בחרו את התשובה הנכונה . שימו לב למילים המודגשות . إختاروا الإجابة الصحيحة . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . מי אמר את המשפטים – מורה או חזאי ? من قال الجمل – معلّم أو خبير الأرصاد الجوية؟ התאימו את ההפכים . لائموا الأضداد . good . 1 high . 2 outside . 3 summer . 4 warm . 5 happy . 6 south . 7 always . 8 a . winter b . sad c . never d . inside e . north f . bad g . cool h . low AB good – f . bad . 1 Workbook, page 25 › 28

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר