עמוד:252

. Complete . 12 * a . ___________________ a big bear in the forest . b . ___________________ some apples in the basket . c . ___________________ many animals in a rainforest . d . ___________________ a water bottle in my bag . e . ___________________ an interesting ad in the newspaper . f . ___________________ thirteen children in my class . השלימו את המשפטים . השתמשו ב - There are , There is . أكملوا الجُمل . استخدموا There is و There are . Circle . . 13 * * a . Every morning they walk / walks in the park . b . On Sundays she go / goes to an English club . c . The mountain climber climb / climbs mountains every year . d . Many colorful fish swim / swims under the water . e . Henry love / loves riding his bike on the bike path . הקיפו את הפועל הנכון בכל משפט . ضعوا دائرة حول الفعل الصحيح في كل جملة . . Make and write . 14 * * * The birds Many people They John The jeep is are dancing flying writing traveling wearing a blog . in the street . in the desert . above the trees . kimonos . l _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ בעזרת הטבלה צרו חמישה משפטים ותרגמו אותם לשפתכם . بمساعدة الجدول، قوموا بتأليف خمس جُمل، وترجموها للغتكم . 252

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר