עמוד:120

. Circle . 3 * * הקיפו את המילה הנכונה בכל משפט . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة في كل جملة . . a . Many people sell / dance their pottery in shops b . She loves to swim / dance at festivals . c . There is a lot of rice on the plate / festival . d . Today we are taking a tour / pottery and ceramics of the museum . a . Write . . 2 * כתבו כל מילה ממחסן המילים בתרשים הנכון . اكتبوا الكلمات التالية في الأماكن الصحيحة . . 5 . 6 . 3 practice l sell l tour l plate l festival l dance . 4 . 2 . 1 Write Yes or No . . 4 * * * כתבו האם המשפטים נכונים או לא נכונים לגביכם . اكتبوا إذا كانت الجملة صحيحة أم خاطئة من وجهة نظركم . ________  . a . I sometimes go to the food festival in my country b . I never practice English in class . ________  c . They sell food and drinks at my school . ________  d . I want to go on a tour to Tokyo . ________  e . I like to dance with my friends . ________  b . Write . * * כתבו את הפירושים של המילים מתרגיל a 2 . اكتبوا معاني كلمات التمرين a 2 . _____________ . 1 _____ ________ . 3 _____________ . 2____________ _ . 5 _____________ . 4___________ __ . 6 120

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר