עמוד:11

I n tro d u ctory U n it Sort . . 2 מיינו את המילים . صنّفوا الكلمات . zoo l baboon l look l book l cook l food foot l hook l moon l noon l wood l room long oo sound short oo sound zoo look Read, circle and underline . . 3 اقرأوا الجُمل . ضعوا دائرة حول كل كلمة تحوي صوت oo قصير . ضعوا خطاً تحت كل كلمة تحوي صوت oo ممدود . קראו את המשפטים . הקיפו את המילים המכילות צליל oo קצר . מתחו קו מתחת למילים המכילות צליל oo ארוך . . a . There is a hook near my foot b . You can see the moon from the zoo . c . Look ! A baboon is reading a book . d . It is noon . Soon the baby needs her food . Read . . 4 תרגלו את קריאת הצלילים של האותיות oo . تمرّنوا على قراءة أشكال اللفظ المختلفة للصوت oo . It is Friday noon . We are going to the pool . from my room . I take a ) בגד ים בורדו ثوب سباحة ( I take my maroon bathing suit book, too . I go to the kitchen for some food . Mom cooked good food today . Then my sister and I walk to the pool . We go by foot . We look for our friends at the pool . I see Tom, Cooper and Woody . They wait for us by the pool . Suddenly Woody says : “Look ! A bee is on your foot ! ” Ooh, ow ! My foot hurts . This is not good… At the Pool 11

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר