עמוד:411

411 פתרונות לתרגילים פרק 14 3 - 01· 6 . 6 = Q ב . ] I = 3 01· - 4 [ A ] , V = 3 [ V 1 . 1 א . ] C ] , V = 3 [ V ] V V ב . ] C = VR = 1 . 89 [ V 2 . א . ] R = 3 [ V V Q2 = 16 [ V ] , Q1 = 8 [ V ] , V = 1 . א . ] C [ 5 - 10 ∙ 8 . 4 = 2 V ,Q2 = 7 . 2 ∙ 10 - 5 [ C ] , V2 = 24 [ V ] , Q 0 = 1 ב . 0 = 1 Q V ] . 4 1 = V1 = 3 ∙ 10 - 5 [ C ] , V2 = 1 . 2 ∙ 10 - 4 [ C ] , Q [ 6 = 2 V Q1 = 13 . 33 [ V ] , Q2 = 6 . 67 [ V ] , V = 1 5 . א . ] C [ 4 - 10 ∙ 2 . 1 = 2 V Q1 = 5 . 13 [ V ] , Q2 = 2 . 56 [ V ] , V = 1 ב . ] C [ 5 - 10 ∙ 6 . 4 = 2 6 . א . ב . V ג . V2 = V1 = 0 ,V , ב . ε = 3 7 . א . ε = 2 V I בכיוון מ - A ל - A ] , IAB = 12 [ V ] ] 2 [ . B [ 2 = 2 8 . א . [ 1 ] ] A [ 4 = 1 U IC = 12 [ V ] ] 2 [ IC = 2 . 88 01· - 4 [ J ] , Q = 4 . 8 ∙ 10 - 5 [ C ] , V , 0 = 2 ב . [ 1 ] ] A [ 4 = 1 Q V3 = Q1 = 1 . 6 ∙ 10 - 4 [ C ] , Q ב . ] AC = 16 [ V ] , VCB = 4 [ V ] , V2 = 8 ∙ 10 - 5 [ C 9 . א . ] AB = 20 [ V I = 2 . 4 01· - 3 I = 2 . 4 01· - 3 ב . ] A ] , V = 12 [ V [ 10 . א . 0 = A ] , V [ I 6 - 01· 8 = 150 A ] , I [ 4 - 01· 62 . 1 = 60 A ] , I [ 4 - 01· 414 . 4 = 30 A ] , I [ 3 - 01· 2 . 1 = 0 ג . ] A [ V V ] 30 = 19 . 586 [ V ] , V60 = 22 . 38 [ V ] , V150 = 23 . 92 [ V ] , V [ 12 = 0 1 ד . Q 4 - 10 ∙ 2 = 2 C ] , Q [ 4 - 10 ∙ 1 = 1 Q ב . ] C ] , I = 0 . 166 [ A [ Q = 41 - 10 ∙ 428 . 1 = 2 11 . א . ] C ] , I = 0 . 166 [ A [ Q Q1 = Q = 2 ג . ] I = 1 [ A , 0 = 3 Q = 0 . 1596 [ C ] ] 3 [ C = 0 . 013 [ F ] ] 2 [ R R , Ω 2400 = 2 12 . א . [ 1 ] Ω 600 = 1 ב . שווה, בתהליך הטעינה ובתהליך הפריקה האנרגיה של הקבל שווה לחום המתפתח בנגדים . ג . השטח שווה, השטח מייצג את המטען, ובשני המקרים זה שווה למטען הקבל . 3 - 01· 1 = AC ד . ] F [ V ב . ] I = 0 . 016 [ A ג . מתאים לזרם שנמדד על ידי האמפרמטר 2 1 . א . ] C = 48 [ V ה . גדל . השטח מייצג את המטען . ככל שהקיבול גדול יותר, כך המטען גדול יותר ולכן השטח גדל . ] V [ V t [ s ] I [ mA ] 2 . 1 t [ s ] 0 24 12 0 411 פתרונות חלק ב - פרק 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר