עמוד:406

406 V A 14 . א . ב . , R ה . ] V [ 8 R . ד . Ω 8 = 1 ג . עקומה I מתארת את ההספק בנגד 1 15 . א . תגדל בשניהם ב . ] 1 [ ] J ] [ 2 ] 6 . 66 [ A [ 33 . 293333 ג . % 6 . 66 I ] 2 [ % 6 . 16 A ] , I [ 6 . 26 = 1 ד . ] 1 [ ] A [ 66 . 6 = 2 16 . א . I ε = 2 r r , I P , ונקבל : 0 = 1 ב . למציאת נקודות החיתוך עם הציר האופקי נציב : 0 = R ג . את עוצמת הזרם בו מתקבל הספק מרבי ניתן למצוא לפי שיעור נקודות המקסימום של הפונקציה : , או לגזור את P לפי I ולהשוות את הנגזרת לאפס : ד . נציב ערך זה בביטוי להספק : ה . הקשר בין הזרם לכא"מ במעגל הנתון הוא : . ההספק המרבי מתקבל עבור עוצמת זרם : . נשווה בין הביטויים ונקבל : R = r . 17 . א . תרשים ב . ] 1 [ Ω 9 . 0 ] 2 [ Ω 88 . 4 ג . ] 1 [ ] V ] [ 2 ] 0 . 096 [ A [ 413 . 1 ] 3 [ % 24 . 94 18 . א . ] 1 [ Ω 6 = r ] 2 [ ההספק המבוזבז במקור המתח הוא גדול יותר במצב שבו שני המפסקים סגורים ( רמז : כי P = I2 ) . ב . ] 1 [ ] V ] [ 2 ] I = 1 [ A [ 10 = ε אז ההתנגדות קטנה יותר, והזרם גדול יותר, r R ( רמז : ההספק הוא מרבי כאשר ההתנגדות החיצונית שווה להתנגדות הפנימית ) . ג . Ω 12 = 3 19 . א . ] cm [ 5 ב . ] W [ 48 ג . ] 1 [ לכיוון N ] 2 [ לא ד . ] cm [ 5 . 4 ה . ] W [ 647 . 53 ו . ] 1 [ לכיוון N ] 2 [ כן, כאשר המגע הנייד P נמצא ב - N . R R1 Β C A V ε V A P ε = 1 R R ⎛ + 1 ⎞ ⎜ ⎝ 2 ⎟ ⎠ R ⋅ 1 P R = ε R R ⎛ + 1 ⎞ ⎜ ⎝ 2 ⎟ ⎠ R ⋅ P R = ε R R ⎛ + 1 ⎞ ⎜ ⎝ 2 ⎟ ⎠ R ⋅ ] 3 [ % 90 406 פתרונות חלק ב - פרק 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר