עמוד:405

405 פתרונות לתרגילים פרק 11 1 . 11 א . ] cm [ 9 ( רמז : יחס ההתנגדויות כיחס האורכים ) ב . ] W [ 24 ג . לכיוון הקצה N , ההתנגדות גדלה ולכן הזרם קטן והעוצמה קטנה . L אין זרם ) V ( רמז : המתח מתחלק שווה על 3 נורות, דרך 1 21 . 1 א . ] AB = 8 [ V V V ] , V2 = 7 . 2 [ V ] , V1 = 4 . 8 [ V ] , V [ 4 . 2 = 3 1ב . [ 1 ] ] V [ 4 . 2 = 4 I ג . [ 1 ] תגדל [ 2 ] תקטן A ] ] 2 [ 3 = 0 . 133 ] A [ , I2 = 0 . 4 [ A ] , I1 = 0 . 266 [ A ] , I [ 133 . 0 = 4 ( רמז : ההתנגדות השקולה של המעגל תגדל, הזרם במעגל יקטן ) . R . 1 א . בין נקודות A ו - B נמצאת נורה ב . ב . Ω 66 . 26 = R , Ω 120 = 1 I ב . בנורה 1 ג . ] V [ 75 . 17 ד . [ 1 ] במקביל לנורה ,2 Ω 58 . 70 [ 2 ] ] V [ 675 . 19 A ] , I [ 5 . 0 = 2 4 . 1 א . ] A [ 67 . 0 = 1 5 . 1 א . במתח של ] V [ 5 . 4 מתקבל הספק מרבי של ] W [ 18 ב . Ω 125 . 1 ג . כן ( רמז : מתח המקור מתחלק שווה כי שתי ההתנגדויות שוות ) ד . תקטן ( רמז : ההתנגדות השקולה של המעגל תגדל, הזרם במעגל יקטן, מאחר L קטן ) ה . ] V [ 239 . 0 L לא השתנתה, המתח על 2 שההתנגדות בין הנקודות שאליהן מחוברת הנורה 2 6 . 1 א . ] V [ 6 . 21 ב . ] V [ 636 . 19 ג . [ 1 ] ] W ] ] 3 [ 52 . 36 [ W ] ] 2 [ 9 . 52 [ W [ 84 . 42 V ג . ] J [ 2880 ד . ] J [ 480 ה . ] J [ 3360 CD = V 7 . 1 א . ] A [ 2 ב . ] AB = 12 [ V ε ב . Ω 15 . 1 ג . ] V [ 66 . 7 R r L1 L2 8 . 1 א . L3 9 . 11 א . לא, יש רק מצב תאורה אחד . ב . ] A [ 67 . 0 ג . [ 1 ] ] A ] ] 3 [ 1 . 33 [ A ] ] 2 [ 0 . 67 [ A [ 2 ד . אפשרות 3 אינה מתאימה כי הזרמים יהיו שונים, אין 3 מצבי תאורה, אפשרות 4 אינה מתאימה כי המתח מעל למותר . ה . בשניהם מתפתח אותו ההספק . I ב . [ 1 ] לא, הזרם שונה . [ 2 ] לא, המתח שונה . A ] , I [ 1 . 0 = 3,4 10 . 1 א . ] A [ 2 . 0 = 1,2 ε ד . Ω 58 ה . [ 1 ] ] W ] ] 3 [ 4 . 8 [ W ] ] 2 [ 0 . 08 [ W [ 72 . 4 R r L1 L4 L2 ג . L3 11 . 1 א . Ω 66 . 6 ב . ] V [ 38 . 15 ג . [ 1 ] ] W ] ] 3 [ 35 . 53 [ W ] ] 2 [ 10 . 65 [ W [ 18 . 46 ד . % 938 . 76 V = ε ב . ] V [ 8 ג . Ω 2 ד . Ω 2 , ] W [ 8 R ⇒ I = ε R ⇒ I⋅ r = −ε Vr = −ε Vr ⇒ VR + V r Vr − 1 12 . 1 א . R 1 . 1א . ] V [ 10 ,Ω 25 ב . [ 1 ] 0 [ 2 ] 0 ג . Ω 25 V V ] , R2 = 504 . 27 Ω ] 2 [ V2 = 9 . 527 [ V ] , R [ 472 . 0 = 1 ד . ישנם שני פתרונות : [ 1 ] Ω 238 . 1 = 1 405 פתרונות חלק ב - פרק 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר