עמוד:404

404 פתרונות לתרגילים פרק 10 1 . א . ] V [ 24 ב . ] V [ 63 . 19 ג . ] V [ 18 I A ] , I [ 33 . 1 = 2 2 . א . ] V [ 36 ב . Ω 3 ג . לא, בתוך המקור . ד . פתוח : ] I = 3 [ A , סגור : ] A [ 66 . 2 = 1 . א . ] V [ 36 ב . ] A [ 9 ג . ] A [ 3 ד . Ω 8 4 . א . ] V [ 5 . 1 ב . Ω 8 . 0 ג . ] A [ 875 . 1 הגררה ממוקמת בקצה N . ד . לכיוון N . 5 . א . ב . ג . [ 1 ] ( III ) כאשר המגע הנייד נמצא בקצה I ) ] 2 [ . M ( כאשר המגע הנייד היה מנותק . R ד . ] V [ 54 = ε ,Ω 160 = 2 I V = 0 0 R V = −ε Ir ⇒ V = −ε V ⇒ 0 0 R 6 . א . מתח ההדקים כשלא זורם זרם . ב . r ⋅ 0 ג . ] V [ 9 = ε ד . Ω 42 ≅ r R ג . ] I = 0 , V = 55 [ V ד . ] V = 0 , I = 11 [ A R , Ω 12 = 2 7 . א . ] r ≅ 5 Ω , 55 [ V ב . Ω 75 . 3 = 1 V BB' = 2 [ V ] , VCC' = 1 [ V ] , V 8 . א . R 3 ב . Ω 1 = R ג . ] AA' = 4 [ V V AC = 5 . 6 [ V ] , V 9 . א . ] V [ 9 ב . Ω 6 = R ג . [ 1 ] יגדל [ 2 ] ] AB = 7 . 2 [ V R − = ε ב . השיפוע ε , החיתוך r – , ג . [ 1 ] ] A ] ] 3 [ 1 . 5 Ω ] 2 [ 6 [ V [ 4 I r 1 10 . א . VAB שיפוע : r - , נקודת חיתוך ɛ . I4 ד . 6 11 . 1 א . 0 ב . [ 1 ] Ω 10 [ 2 ] Ω 108 ג . [ 1 ] ] V [ 6 . 21 [ 2 ] 0 ד . [ 1 ] ההתנגדות השקולה תגדל, הזרם יקטן, ומתח ההדקים אותו מודד מד - המתח יגדל . [ 2 ] המתח יגדל . r = 160 Ω ] 2 [ V V ג . [ 1 ] ] VEF = 20 [ V ב . ] BD = 0 , VCD = 36 [ V 12 . א . ] AC = 36 [ V ד . [ 1 ] ] I = 0 . 1 [ A ] 2 , V = 20 [ V [ ] 3 [ I = 0 . 225 [ A ] , V = 0 ] 2 [ I = 0 . 1327 [ A ] , V = 14 . 757 [ V R ג . שניהם ] A [ 5 . 2 ד . לא . כאשר שני המפסקים סגורים, R , Ω 4 = 1 1 . א . ] V [ 45 ב . Ω 40 = 2 ההתנגדות השקולה היא מינימלית, הזרם הוא המרבי, ולכן מתח ההדקים הוא המינימלי . ה . [ 1 ] ] V ] ] 3 [ 46 . 36 [ V ] ] 2 [ 47 . 5 [ V [ 36 . 46 ε = R r + I ε , מקבילי : 3 3 = I 14 . א . טורי : R + 3 r ב . טורי : , מקבילי : ג . R = r V ג . מתח ה הדקים יכול להיות גדול יותר ( בערכו המוחלט ) BC = 12 ] V ] , VCD = 16 ] V [ , V 15 . א . A 2 ב . ] AB = 12 [ V מהכא"מ של הסוללה כאשר הזרם בסוללה זורם מההדק החיובי להדק השלילי . זה מתקבל כאשר במעגל החשמלי יש עוד סוללה שהכא"מ שלה גדול יותר, ושתי הסוללות מחוברות בכיוונים הפוכים . ד . ] A [ 66 . 4 ε זרם הקצר ג . Ω 5 . 1 = V ] , r [ 4 = ε ד . [ 1 ] קטן [ 2 ] גדל R ב . [ 1 ] r ] 3 [ ε ] 2 [ - r 16 . א . שיפוע שווה ל - Ω 1 = 0 404 פתרונות חלק ב - פרק 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר