עמוד:403

403 פתרונות לתרגילים פרק 9 1 . א . Ω 13 ב . Ω 160 ג . Ω 10 ד . Ω 90 ה . Ω 14 ו . Ω 26 ז . Ω 48 ח . Ω 52 ט . Ω 24 י . Ω 402 V R2 = V1 = V ב . ] I = 2 [ A ג . ] V [ 20 = 3 2 . מעגל 1 א . Ω 20 = T I A ] , I3 = 2 [ A ] , I [ 33 . 1 = 2 ד . ] A [ 66 . 0 = 1 V R3 = V2 = V1 = V ב . ] I = 2 [ A ג . ] V [ 40 = 4 מעגל 2 א . Ω 60 = T I A ] , I3 = 1 . 33 [ A ] , I4 = 0 . 66 [ A ] , I5 = 2 [ A ] , I [ 6 . 1 = 2 ד . ] A [ 4 . 0 = 1 V R1 = V3 = 48 [ V ] , V4 = V5 = 4 [ V ] , V ב . ] I = 1 [ A ג . ] V [ 24 = 2 מעגל 3 א . Ω 100 = T I I3 = 0 . 33 [ A ] , I4 = 1 [ A ] , I5 = 1 [ A ] , I = 2 ד . ] A [ 66 . 0 = 1 R ב . ] I = 2 [ A מעגל 4 א . Ω 50 = T V V ] , V3 = 80 [ V ] , V2 = 42 . 66 [ V ] , V1 = 53 . 33 [ V ] , V [ 16 = 4 ג . ] V [ 4 = 5 I I3 = 0 . 66 [ A ] , I4 = I5 = 2 [ A ] , I = 2 ד . ] A [ 33 . 1 = 1 V V ] , V4 = 10 [ V ] , V5 = 5 [ V ] , V6 = 5 [ V ] , V [ 10 = 3 R2 = V ב . ] I = 2 [ A ג . ] V [ 20 = 1 מעגל 5 א . Ω 20 = T I ( רמז : הזרמים בכל צומת מתפצלים במידה שווה ) . A ] , I3 = 1 [ A ] , I4 = 0 . 5 [ A ] , I5 = I6 = I [ 1 = 2 ד . ] A [ 2 = 1 3 . א . [ 1 ] A 2 כ [ 2 ] V 4 כ [ 3 ] נקודה B ב . ] V [ 12 בשני המסלולים . V V ] , V2 = V4 = 7 . 2 [ V ] = , V [ 4 . 2 = 3 4 . א . ] V [ 12 ב . ] V [ 8 . 4 = 1 ( רמז : יש להפוך למעגל טורי, יחס המתחים כיחס ההתנגדויות ) . L תגדל L תקטן [ 2 ] דרך L2 ו - I4 ד . [ 1 ] דרך I4 > I1 = I1 = 2 ג . 3 ( רמז ל - ג + ד : ההתנגדות השקולה תגדל, לכן הזרם במעגל יקטן ) . V V3 = V2 = V1 = 12 [ V ] , V = 4 5 . א . R 2 ב . אינו תלוי ( רמז : נקבע על פי יחס ההתנגדויות ) ג . ] V [ 6 = 5 I I3 = I2 = I1 = 12 / R, I = 4 ד . R / 6 = 5 6 . א . ] V ] , 0 . 155 [ A [ 68 . 11 ב . ] V ] , 0 . 0712 [ A [ 75 . 11 ( רמז : יחס ההתנגדויות כיחס האורכים ) . ג . יקטן ( רמז : ההתנגדות השקולה תגדל ) . 7 . א . לכיוון L . ב . בעזרת חוק אוהם . ג . ] Ω×m [ 6 - 01× 3 . 1 = ρ ד . כדי שיהיה משתנה בלתי תלוי אחד ( השטח ) ומשתנה תלוי אחד ( המתח ) . ה . הגדלת האורך תגרום להגדלת השיפוע . ( רמז : הגדלת האורך תגרום להגדלת ההתנגדות, ולכן גם להגדלת שיפוע הגרף ) . V I2 = 30 [ V ] , V ג . ] A ] , I1 = 10 [ V [ 75 . 0 = 2 8 . א . Ω 10 = R ב . ] A [ 5 . 0 = 1 ד . [ 1 ] 0 ( רמז : התיל מקצר את שני הנגדים שהתנגדותם A ] ] 2 [ . ) 2 R [ 5 . 1 9 . א . ] A [ 26 . 21 לא יותך . ב . Ω 92 . 58 R ) ב . ] A [ 457 . 2 R ו - R3 כסכום הזרמים דרך R2 ( רמז : יש לבטא את הזרם דרך R1 , Ω 72 . 43 = 2 10 . א . Ω 27 . 16 = 1 403 פתרונות חלק ב - פרק 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר