עמוד:402

402 פתרונות לתרגילים פרק 8 מעגל טורי V V ] , 2 [ A ] . 1 2 = 4 [ V ] , V6 = 12 [ V ] , V [ 8 = 4 V ] . 2 [ 5 . 25 , Ω 4 . א . התנגדות של נגד יחיד שאילו היה מחליף במעגל את צירוף הנגדים, הזרם במעגל לא היה משתנה . ב . שווה לו, אין הצטברות מטען לאורך המעגל . V ג . ] V [ 4 = 3 V A = 12 [ V ] , V ד . ] B = 4 [ V V V ] , V3 = 9 [ V ] , V4 = 12 [ V ] ,V [ 6 = 2 41 . א . R 10 ב . Ω 5 . 0 = R ג . ] V [ 3 = 1 V B = 21 [ V ] , VC = 12 [ V ] , VD = 0 [ V ] ,V ד . ] A = 27 [ V V ] . 5 [ 45 , Ω 15 R . V מודד את ההפרש בין מתח המקור לבין המתח על הנגד 1 6 . א . Ω 3 . ב . ] V [ 66 . רמז : מד - המתח 1 7 . א . [ 1 ] ] V ] ] 2 [ 0 . 4 [ A [ 12 ב . [ 1 ] ] V ] ] 2 [ 0 . 2 [ A [ 12 ג . בנקודה A ] , N [ 133 . 0 רמז : יחס ההתנגדויות כיחס האורכים, יחס המתחים כיחס ההתנגדויות . 8 . א . גרף 3 ב . Ω 2 ג . [ 1 ] Ω 4 [ 2 ] Ω 40 [ 3 ] ] V ] ] 4 [ 0 . 143 [ A [ 714 . 5 רמז ל - א : רמז ל - ג : 9 . א . Ω 120 , [ V ] 48 ב . 12 נורות . מעגל מקבילי I A ] , I [ 6 . 5 = 5 10 . א . Ω 4 ב . ] A [ 7 ג . ] V [ 28 ד . ] A [ 4 . 1 = 20 11 . א . ] V [ 144 , Ω 1440 ב . 12 נורות . I I2 = 0 . 8 [ A ] , I3 = 1 [ A ] , I ב . ] A ] , I1 = 0 . 2 [ A ] , I = 2 [ A [ 8 . 0 = 2 12 . א . ] A , I = 1 [ A 2 . 0 = 1 1 . א . הזרם יגדל, ההתנגדות השקולה תקטן . ב . ] A [ 3 ג . ] A [ 8 . 1 ד . בנקודה A ] , E [ 2 . 1 14 . 1 א . טענתו אינה נכונה, הזרם מרבי כאשר ההתנגדות השקולה היא מינימלית . זה קורה כאשר שלושת המפסקים סגורים . S בלבד סגור, התנגדות המעגל היא המרבית שמתקבלת מכל הצירופים ב . טענתה נכונה . כאשר 2 האפשריים, ולכן הזרם מינימלי . I A ] , I [ 8 . 0 = 2 ג . ] A ] , 32 [ V [ 2 . 3 = 1 ד . הזרם יגדל, ההתנגדות השקולה תקטן, ] A [ 8 . 402 פתרונות חלק ב - פרק 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר