עמוד:398

398 פתרונות חלק א - פרק 5 פתרונות לתרגילים פרק 5 1א . השדה בכיוון מהפוטנציאל הגבוה לנמוך ( ראו תרשים ) . ב . ] J [ 72 . 11 ג . ] J [ 72 ד . 47 . 22 V . 21 CA = 0 ] 2 [ VBC = 1− . 8 [ V ] ] 3 [ V א . [ 1 ] ] BA = 1− . 8 [ V ב . 5625 . 0 , ימינה . ג . מאחר שהחלקיק מתחיל לנוע ממנוחה בכיוון השדה הוא חיובי . ד . ] J [ 12 - 01· 2 . 7 א . 1 ] J [ 8 - 01· 6 . 1 ב . ] J [ 8 - 01· 4 . 6 ג . ] J [ 8 - 01· 6 . 1 . 1 א . ( גרף ) . ב . 3 01· 95 . 47 . 41 ג . התשובה לא תשתנה, הפרוטון חיובי והוא ינוע באופן טבעי מפוטנציאל גבוה ( הנקודה 10 = x ) לפוטנציאל נמוך ( כאשר 0 = x ) . ד . ] x = 30 [ m א . ( גרף ) ב . המטען לא יוכל להגיע ל - 0 = x , מכיוון . 51 שבנקודה שבה המטען שוחרר, הפוטנציאל נמוך יותר מאשר בנקודה 0 = x . ג . ] m [ 3 ד . שלב 1 : בתאוצה קבועה חיובית . שלב 2 : במהירות קבועה . שלב 3 : בתאוצה קבועה שלילית . א . , ב . . 61 א . , ב . . 71 V . 81 א . A ב . A ג . שתיהן באותו הפוטנציאל . ד . ] AB = 16 [ V ה . [ 1 ] 0 [ 2 ] ] J ] ] 3 [ 3 . 2 01· - 5 [ J [ 5 - 01· 2 . 3 5 10 . 76 . 5 ג . 1 . 0 [ 2 ] ] J [ 05 . 0 - [ 3 ] 0 [ 4 ] 0 . 91 א . ] R = 0 . 0347 [ m ] , Q = 7 . 71 01· - 8 [ C ב . א . , ב . . 101 CA B E V ] 24 [ V ] 16 [ V ] 8 [ V ] [ 32 x [ m ] 4 . 0 50 40 10 4 . 0 - V V [ V ] x [ m ] 6 6 - 18 - 186 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר