עמוד:391

391 פתרונות חלק א - פרק 2 פתרונות לתרגילים פרק 2 R ב . לעבר B . ג . ] F = 0 . 012 [ N לעבר A . . 11 A = 2 [ m ] , R א . ] B = 4 [ m א . שמאלה . ב . ] F = 0 . 189 [ N שמאלה . ג . ] F = 0 . 189 [ N ימינה . . 21 א . המטענים שווים בגודלם, מספר קווי השדה היוצאים שווה למספר קווי השדה הנכנסים . . 1 q חיובי . ג . d , c , b , a גבוה . q שלילי, 4 q חיובי, 3 q שלילי, 2 1 ב . 1 q חיובי . בתרשים ב : שניהם חיוביים . בתרשים ג : שניהם שליליים . . 41 q שלילי, 2 א . בתרשים א : 1 1 ב . בתרשים א : , בתרשים ב : , בתרשים ג : q ג . . 51 א . ב . ] C [ 6 - 01· 92 . 5 = 1 א . ימינה . ב . ] m [ 507 . 0 ימינה מהמטען השמאלי . . 61 ג . בזווית של ° 89 . 84 מעל לציר ה - x השלילי . א . ימינה . ב . שמאלה . 1ג . ימינה . . 71 , בזווית של ° 348 . 3 מתחת לציר ה - x השלילי . . 81 א . כלפי מעלה . ב . שלילי . . 91 א . 0 = E ב . בזווית של ° 45 מעל לציר ה - x החיובי . ג . ימינה . . 101 א . קו ישר . ב . ] F = 3 . 2 01· - 17 [ N ימינה . ג . ימינה . ד . ] t = 2 . 84 01· - 8 [ s . 111 א . בכיוון מטה . ב . ג . . 121 ד . בזווית של ° 9 . 14 מתחת לציר ה - x השלילי . א . ב . . 11 א . 0 = E . ב . , בזווית של ° 60 מתחת לציר ה - x החיובי ( לעבר O ( . . 141 כלפי מטה . . 151 א . בכיוון מטה . ב . במרחק מתחת לנקודה A . . 161

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר