עמוד:384

המסילה המתוארת באיור מורכבת משני קטעים ישרים AC - CD ומקשת . 17 DEF . רדיוס הקשת הוא ] r = 20 [ cm . כל חלקי המסילה עשויים מתכת . מישור המסילה מאונך לשדה מגנטי אחיד ] B = 2 [ T . חשבו את השטף המגנטי הכלוא בתחום ACD , במצב שבו הזווית בין א . AC ל - CD היא ° 30 = α . הקטע AC נייד ומסתובב בכיוון תנועת מחוגי השעון סביב ציר הקבוע ב . rad 314 = ω . בכל מהלך ⎡ s ⎤ ⎢ ⎣ במרכז C בתדירות זוויתית קבועה ⎥ ⎦ התנועה יש מגע בין הקצה A לבין המסילה DEF . חשבו את הכא"מ הנוצר כתוצאה מכך . מהי מגמת הזרם החשמלי הזורם בקטע AC : מ - A ל - C או מ - C ג . ל - A ? הסבירו . מסגרת העשויה תילים קשיחים ומוליכים ושהתנגדותה זניחה . 18 מתנודדת בשדה מגנטי אחיד B שכיוונו מעלה ) בתרשים מוצגת המסגרת בשני מצבים שונים ( . צלע אחת של המסגרת מתלכדת עם ציר הסיבוב PQ . בצלע התחתונה שאורכה L יש נורה שהתנגדותה R . החיכוך והתנגדות האוויר ניתנים להזנחה . באיזה מצב ) א או ב ( השטף דרך המסגרת גדול יותר ? נמקו . א . באיזה מצב ) א או ב ( הכא"מ הנוצר במסגרת גדול יותר ? נמקו . ב . מהי עוצמת הזרם בנורה כאשר המסגרת במצב א ? נמקו . ג . כאשר המסגרת במצב ב, מהירות הצלע התחתונה היא ד . v = 8 m . נתונים גם אורך הצלע ] L = 0 . 4 [ m , התנגדות ⎡ s ⎤ ⎢ ⎣⎥ ⎦ הנורה היא Ω 10 = R ועוצמת השדה המגנטי ] B = 1 [ T . מהי עוצמת הזרם בנורה במצב זה ? הציגו שני נימוקים לכך שעוצמת הזרם המרבית משתנה מתנודה לתנודה . ה . דסקית נחושת שרדיוסה ] r = 15 [ cm מסתובבת בתדירות של . 19 ] f = 5 [ Hz בשדה מגנטי אחיד שכיוונו מאונך למשטח הדסקית ועוצמתו ] B = 0 . 5 [ T . חשבו את הכא"מ המושרה בין מרכז הדסקית לבין נקודה א . על היקפה . האם ליד ציר הסיבוב הפוטנציאל החשמלי גדול, קטן, או ב . שווה ביחס לפוטנציאל החשמלי של נקודה כלשהי שעל היקף הדסקית ? נמקו . A D F C E B ω α פרק - 33 Fig BQ P מצב א מצב ב פרק - 34 Fig B 384 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר