עמוד:383

6 10 ∙ 1 . מהתחנה מעבירים את החשמל למרחק ] L = 100 [ km . 14 תחנת כוח מייצרת חשמל בהספק של ] W [ באמצעות כבל נחושת בעל חתך עגול, שקוטרו ] d = 0 . 9 [ cm . ההתנגדות הסגולית של הנחושת היא 8 - 10 ∙ 72 . 1 = ρ . ] m ∙ Ω [ ענו על הסעיפים הבאים עבור מתח חילופין של ] V [ 15,000 ) מתח אפקטיבי ( . מהי ההתנגדות הכוללת של תיל הנחושת ? א . מהו הזרם הזורם דרך תיל הנחושת ? ב . מהו ההספק ההופך לחום בתיל הנחושת ? ג . מהו אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד ? ד . מהו אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד כאשר משתמשים במתח חילופין של ] V [ 500,000 ) מתח אפקטיבי ( ? ה . תחנת כוח מייצרת חשמל בהספק של P . מהתחנה מעבירים את החשמל למקום מרוחק באמצעות כבל . 15 נחושת שהתנגדותו Ω 40 . כאשר משתמשים במתח חילופין של ] V [ 500,000 ) מתח אפקטיבי ( , אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד הוא % 08 . 0 . מהו הזרם הזורם דרך תיל הנחושת ? א . מהו ההספק ההופך לחום בתיל הנחושת ? ב . מהו ההספק P שבו מייצרת תחנת הכוח את החשמל ? ג . מה היה אחוז האנרגיה ההולך לאיבוד אילו היו משתמשים במתח של ] V [ 100,000 ? ד . תחנת כוח חשמלית מייצרת מתח ] V = 220 [ V ) מתח אפקטיבי ( והספקה הוא ] P = 15,000 [ KW . מתח זה . 16 מסופק לרשת עירונית שבה המתח ] V = 220 [ V . מחברים בתחילת קו המתח שנאי אידיאלי A , המעלה את V V , ובסוף קו המתח מחברים שנאי אידיאלי B , המוריד את המתח ל - ] V [ 220 = 2 המתח ל - ] V [ 60,000 = 1 ) ראו תרשים ( . התנגדות הרשת העירונית היא R והתנגדות קו המתח הגבוה בין השנאים A ו - B היא Ω 10 . 31 Fig גנרטור לזרם קו מתח לרשת החשמל גבוהשל העיר AB שנאי שנאי חילופין חשבו מהו הזרם בקו המתח הגבוה . א . N בשנאי A . ב . 1 N חשבו את יחס מספרי הליפופים 2 חשבו את היחס בין איבוד האנרגיה שבקו המתח לבין האנרגיה המיוצרת בתחנת הכוח . ג . הוכיחו שאילו לא היו משתמשים בשנאים, לא ניתן היה להעביר את האנרגיה הדרושה בנתונים אלה . ד . הסבירו מדוע משתמשים בשנאים להעברת אנרגיה חשמלית למרחקים . ה . 383 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר