עמוד:363

הספק אפקטיבי ( R . M . S ) מאחר שההספק הנמסר לנגד העומס, שבו זורם זרם חילופין, משתנה כל העת ונתון לתנודות מחזוריות, הרי שישנם רגעים שבהם ההספק הוא מקסימלי וישנם רגעים שבהם ההספק הוא אפס . P ( כהספק קבוע , שבאמצעותו האנרגיה מקובל להגדיר הספק ממוצע או הספק אפקטיבי ) המסומן eff P ( שווה לאנרגיה על הצרכן שהייתה מתקבלת באותו זמן המתקבלת על הצרכן במהלך מחזור אחד ) eff ⋅ T באמצעות ההספק המשתנה ) המתקבל ממתח החילופין ( . ההספק האפקטיבי נקרא גם Root Mean Square ) RMSקפסה ( , שאותו P . נסמן R . M . S האיור הבא ממחיש את ההספק האפקטיבי באמצעות גרף . כזכור, עבודה ) או אנרגיה ( מתבטאת ב"שטח" שמתחת לגרף ההספק . ה"שטח" האפור מבטא את העבודה המתבצעת על נגד העומס במהלך מחזור אחד של ההספק . ה"שטח" הצהוב מייצג את העבודה שהייתה מתבצעת על נגד העומס אילו ההספק היה קבוע . ההספק האפקטיבי הוא ההספק הקבוע שעבורו שני ה"שטחים" שווים . חישוב הספק, זרם וכא”מ אפקטיביים במעגל מתח חילופין הספק אפקטיבי עבור מתח סינוסואידלי כפי שראינו, ההספק המשתנה על נגד העומס הוא : . העבודה המתקבלת עבור הספק נתון שווה לשטח ש”מתחת” לגרף ההספק, ובשפה מתמטית היא שווה לאינטגרל של פונקציית ההספק : . העבודה על פני מחזור אחד של ההספק ) שאורכו ( היא : כאשר השוויון האחרון נובע מהקשר : במהלך אותו פרק זמן, העבודה המתקבלת על ידי ההספק האפקטיבי שווה ל : על פי הגדרת ההספק האפקטיבי נדרוש ששני הגדלים יהיו שווים : ומכאן נקבל שההספק האפקטיבי הוא : פרק - 8 Fig t TT 2 NBAω ) 2 ( R P Peff פרק - 9 Fig NBAω ) 2 ( R Pmax = t TT 2 P Pmax 2 1 P eff = 363 פרק 19 יישומים טכנולוגיים וסיכום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר