עמוד:358

בתרשים א מוצגת מערכת הכוללת שני פסי מתכת a ו - b אופקיים . 27 ומקבילים זה לזה, שהמרחק ביניהם הוא ] L = 0 . 5 [ m . הפסים מוליכים והם מחוברים באמצעות נגד שהתנגדותו Ω 5 . 0 = R . מוט מוליך MN מונח על שני הפסים וניצב להם . התנגדות הפסים והתנגדות המוט ניתנות להזנחה . המערכת נמצאת בתוך שדה מגנטי אחיד שגודלו ] B = 0 . 5 [ T וכיוונו ניצב למישור המערכת, ”לתוך הדף” . שינויים בשטף המגנטי יכולים להיגרם אך ורק בגלל תנועת המוט . גורם חיצוני יכול להניע את המוט ימינה או שמאלה, או להשאיר אותו במנוחה, כך שבכל זמן נתון המוט ניצב לפסים . בתרשים ב מוצג גרף של השטף המגנטי העובר דרך המשטח התחום על ידי הפסים, על ידי הנגד ועל ידי המוט, כפונקציה של הזמן, החל מזמן 0 = t עד ] t = 60 [ s . האם בפרק הזמן שבין 0 = t לבין ] t = 20 [ s המוט נע ימינה, שמאלה א . או נמצא במנוחה ? נמקו . האם בפרק הזמן שבין ] t = 20 [ s לבין ] t = 30 [ s המוט נע ימינה, ב . שמאלה או נמצא במנוחה ? נמקו . חשבו את עוצמת הזרם המושרה במעגל בפרק הזמן שבין 0 = t לבין ג . ] t = 20 [ s . מהו כיוון הזרם המושרה במוט MN ) מ - M ל - N או מ - N ל - M ( ד . בפרק הזמן : בין 0 = t לבין ] t = 20 [ s ? ] 1 [ בין ] t = 30 [ s לבין ] t = 60 [ s ? ] 2 [ נמקו את תשובתכם באמצעות חוק לנץ . מהו גודל וכיוון הכוח המגנטי הפועל על המוט MN בפרקי הזמן : ה . בין 0 = t לבין ] t = 20 [ s ? ] 1 [ בין ] t = 30 [ s לבין ] t = 60 [ s ? ] 2 [ האם בפרק הזמן שבין ] t = 30 [ s לבין ] t = 60 [ s תנועת המוט היא שוות מהירות, שוות תאוצה או בתאוצה ו . משתנה ? נמקו . שני תילים מוליכים שהתנגדותם ליחידת אורך היא λ מכופפים בזווית . 28 ישרה ומחוברים אל משטח אופקי . שני התילים מונעים במהירות קבועה v תוך כדי יצירת מגע בנקודות C ו - D ) הזניחו את החיכוך ( . וקטור המהירות של כל אחד מהתילים מכוון לאורך האלכסון AB , כך שבכל רגע נוצרת כריכה ריבועית מוליכה שצלעותיה הולכות וגדלות ) ראו תרשים ( . ידוע שברגע 0 = t מתלכדת הנקודה A עם הנקודה B , ובמרחב שורר שדה מגנטי אחיד B בניצב למישור האופקי . נתונים : , , . פרק - 68 Fig BA C D v v T . m 2 ] [ Φ 24 . 0 18 . 0 12 . 0 06 . 0 0 t [ s ] 60 50 40 30 20 10 0 תרשים ב תרשים א RL M N a b T . m 2 ] [ Φ 24 . 0 18 . 0 12 . 0 06 . 0 0 t [ s ] 60 50 40 30 20 10 0 תרשים ב RL N a b 358 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר