עמוד:357

בתרשים מוצגת מסגרת ריבועית ABCD , העשויה תיל מוליך ואחיד . 25 שהתנגדותו הכוללת היא R . מושכים את המסגרת במהירות קבועה שגודלה v וכיוונה לאורך המשך האלכסון AC של הריבוע, כמתואר בתרשים . באזור ששניים מגבולותיו הם MN ו - MK המאונכים זה לזה, יש שדה מגנטי אחיד שגודלו B וכיוונו “מחוץ לדף” . t , קדקוד C של המסגרת מגיע לקדקוד M של אזור השדה המגנטי, ברגע 0 = 0 וצלעות הריבוע AB ו - AD מקבילות בהתאמה לצלעות MN ו - MK של אזור השדה המגנטי . t = Tעגרב , קדקוד A מתלכד עם קדקוד M . רגע t הוא רגע t לרגע T . כלשהו בין הרגע 0 מדוע זורם בתיל זרם ברגע t ומהו כיוון הזרם ? נמקו . א . באמצעות נתוני השאלה B , v , R ו - t ) או באמצעות חלק מהם ( , בטאו ברגע t את : ב . השטף המגנטי דרך הריבוע התחום על ידי המסגרת . ] 1 [ הכא”מ המושרה בתיל . ] 2 [ עוצמת הזרם בתיל . ] 3 [ t לרגע T עוצמת הזרם במסגרת היא קבועה ? נמקו . ג . האם בפרק הזמן שבין 0 בתרשים א מוצגת טבעת מוליכה שרדיוסה ] R = 5 [ cm . שדה מגנטי אחיד . 26 ניצב למישור הטבעת . גודל שדה זה משתנה כפונקציה של הזמן כמוצג בתרשים ב . חשבו את גודל הכא”מ המושרה בטבעת מרגע 0 = t ועד ] t = 10 [ s . א . סרטטו גרף המתאר את הכא”מ המושרה בטבעת כפונקציה של הזמן ב . מרגע 0 = t ועד ] t = 24 [ s . קבעו מהם פרקי הזמן שבהם זורם זרם מושרה בטבעת, ומהו כיוון ג . הזרם בכל פרק זמן . הסבירו את תשובתכם . ההתנגדות החשמלית של הטבעת היא Ω 10 = R . חשבו את ההספק ד . המתפתח בטבעת ברגע ] t = 12 [ s וברגע ] t = 22 [ s . לאחר שהופסק השדה המגנטי, חותכים קטע קטן מהטבעת, ומפעילים ה . מחדש את השדה המגנטי המשתנה כמתואר בתרשים ב . האם הגרף שסרטטתם בסעיף ב ישתנה ? האם תשתנה תשובתכם לסעיף ד ? הסבירו . K MN A DC B פרק - 64 Fig תרשים א תרשים א תרשים ב פרק - 65 Fig B [ T ] 2 . 0 t [ s ] 24 20 10 0 תרשים ב 357 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר