עמוד:356

מציבים כריכה מעגלית העשויה תיל מוליך באזור שבו שורר שדה . 23 מגנטי אחיד B , שכיוונו פנימה “לתוך הדף” במאונך למישור הכריכה . רדיוס הכריכה ] R = 4 [ cm . גודלו של B משתנה כפונקציה של הזמן t , כמתואר בגרף . עבור כל אחד מפרקי הזמן שלפניכם, קבעו אם הכא”מ המושרה א . בכריכה הוא קבוע או משתנה ונמקו את קביעותיכם : ] 1 [ ] 2 [ חשבו את הכא”מ המושרה בכריכה ברגע וברגע ב . . קבעו מהו הכיוון של השדה המגנטי שהזרם ג . המושרה יוצר במרכז הכריכה . נמקו . חשבו את הגודל של הכא”מ המושרה ד . שמתקבל בכריכה ברגע , כאשר כיוון השדה המגנטי B מקביל למישור הכריכה . הסבירו . בשדה מגנטי המשתנה בזמן נמצא ריבוע העשוי מתיל מוליך, שאורך כל . 24 Ω 4 = λ . השדה ⎡ m ⎤ ⎢ ⎣ צלע שלו ] a = 0 . 5 [ m , והוא בעל התנגדות ליחידת אורך ⎥ ⎦ המגנטי מכוון בניצב למישור הריבוע, והוא מתחיל לדעוך בקצב אחיד , B . כיוון השדה אינו ידוע . כאשר ערכו ההתחלתי ] T [ 5 = 0 מה גודלו של הכא”מ המושרה שנוצר בזמן דעיכת השדה המגנטי ? א . מהו הזרם המושרה במסגרת במשך כל תהליך דעיכת השדה המגנטי ? ב . אם הזרם המושרה הוא נגד כיוון השעון, מה כיוונו של השדה המגנטי ג . החיצוני ? נמקו . במשך כל תהליך דעיכת השדה המגנטי עד להתאפסותו, מהי כמות ד . המטען שעברה דרך חתך כלשהו של התיל ? אילו קצב דעיכת השדה המגנטי היה גדול פי 2 ) ושאר נתוני השאלה ללא שינוי ( , האם הערכים של הכא”מ ה . המושרה, הזרם המושרה והמטען שעבר היו זהים לאלה שחישבתם בסעיפים הקודמים ? נמקו . פרק - 61 Fig B [ T ] 92 . 1 6 . 1 28 . 1 96 . 0 64 . 0 32 . 0 t [ s ] 320 . 0 24 . 0 16 . 0 08 . 0 פרק - 62 Fig ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 356 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר