עמוד:351

P ( המונחות . 14 S2 , S1 - P - 1 בתרשים שלפניכם מוצגת במבט - על מערכת ניסוי, המורכבת משתי מסילות חלקות ) 2 במקביל על שולחן אופקי במרחק L זו מזו ) ראו תרשים ( . על המסילות מונח מוט MN שמסתו m . המסילות P של המסילות . בין המסילות באזור S ו - 1 והמוט מוליכים וההתנגדויות שלהם זניחות . נגד R מחבר בין הקצוות 1 B , ובין המסילות באזור המסומן 2 ) ( המסומן 1 ) ( שורר שדה מגנטי 1 B . שני השדות קבועים, מאונכים למישור השולחן ושווים בגודלם : . שורר שדה מגנטי 2 כיווני השדות כמתואר בתרשים . נתון : ] R = 8 Ω , L = 0 . 8 [ m . פרק - 49 Fig N אזור 2 M R X00 . 30 . 40 . 7 v X B1 B2 P1 S1 P2 S2 L אזור 1 F בכיוון ציר במהלך הניסוי, המוט MN נכנס לאזור 1 במהירות . באזור זה הופעל על המוט כוח 1 ה - x ולכן מהירותו נשארה קבועה . האם במהלך התנועה של המוט באזור ,1 זָרם בנגד R זֶרֶם ? אם לא, נמקו מדוע . אם כן, מצאו את גודלו א . S ( . P ל - P1 או מ - S1 ל - 1 ואת כיוונו ) מ - 1 F , הדרושה לקיומה של תנועה קצובה זו באזור 1 . ב . [ 1 ] חשבו את עבודתו של הכוח 1 חשבו את כמות החום המתפתחת בנגד R באותו פרק זמן . ] 2 [ מהי מסקנתכם מתוצאות החישוב שהתקבלו ב - [ 1 ] ו - [ 2 ] ? ] 3 [ F ( , שגרם לכך שינוע F בכיוון ציר ה - x ) במקום 1 כשהמוט נע באזור ,2 הופעל עליו כוח 2 בתאוצה קבועה . S ( . ג . P ל - P1 או מ - S1 ל - 1 קבעו מה כיוונו של הזרם בנגד R במקרה זה ) מ - 1 בטאו את הזרם בנגד כפונקציה של הזמן . רגע הכניסה של המוט לאזור 2 הוא 0 = t . ד . F , הדרושה לקיומה של התנועה המתוארת באזור ,2 גדולה מכמות החום ה . קבעו אם עבודתו של הכוח 2 המתפתחת בנגד R באותו פרק זמן, קטנה ממנה או שווה לה ? נמקו . 351 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר