עמוד:347

מהירות המוט קבועה וגודלה . ההתנגדות ליחידת אורך של המוט m ] AB / Ω [ 5 . 0 = λ . ניתן להזניח את התנגדות מוט הנחושת abc . רשמו ביטוי לכא”מ המושרה במוט כפונקציה של הזמן וחשבו את גודלו ברגע ] t = 0 . 5 [ s . א . חשבו את עוצמת הזרם ואת כיוונו במוט AB ברגע ] t = 0 . 5 [ s . ב . חשבו את גודלו של הכוח המגנטי המושרה ברגע ] t = 0 . 5 [ s וציינו מה כיוונו . ג . מסגרת מלבנית ABCD העשויה תיל מוליך נמצאת בשדה מגנטי אחיד . 6 ] B = 0 . 04 [ T , המאונך למישור המסגרת וכיוונו “לתוך הדף” . על פני המסגרת נע ללא חיכוך מוט מוליך במהירות קבועה , שכיוונה ניצב לשדה המגנטי ולמוט ) ראו תרשים ( . הרוחב AB של המסגרת הוא ] L = 0 . 5 [ m . ההתנגדות החשמלית ליחידת אורך של צלעות המסגרת ושל המוט MN היא . עבור הרגע שבו : MD = NC = 2 Lםגו AM = BN = L , חשבו את : הזרם ) גודל וכיוון ( העובר דרך קטע המוט MN . א . עוצמת הזרמים העוברים דרך AB ודרך DC . ב . גודל וכיוון הכוח חיצוני הדרוש כדי לקיים את התנועה הקצובה . הסבירו מדוע כוח זה הוא קבוע . ג . מוט נחושת ארוך הכפוף בזווית ° 60 נמצא במישור אופקי . שדה מגנטי . 7 אחיד שעוצמתו ] B = 1 [ T מאונך למישור המוט . מוט נחושת ארוך AB נע על פני המוט הכפוף, כך שהמוטות יוצרים בכל רגע משולש שווה - צלעות . ברגע 0 = t אורך צלע המשולש הוא ] a = 0 . 5 [ m . מהירות המוט AB היא קבועה וגודלה ) ראו תרשים ( . ההתנגדות ליחידת אורך של מוטות הנחושת היא . האם הכא”מ המושרה שנוצר בין נקודות המגע שבין המוט הנע א . לבין מוט הכפוף, נשאר קבוע עם הזמן ? נמקו . מצאו את הכא”מ המושרה ברגע ] t = 1 [ s . ב . מצאו את עוצמת הזרם במוטות ברגע ] t = 1 [ s ואת כיוונו . ג . פרק - 39 Fig N M C D B A v פרק - 40 Fig o 60 AB v 347 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר