עמוד:346

שני מוטות מוליכים מקבילים ואופקיים, שהמרחק ביניהם . 3 ] d = 0 . 5 [ m , נמצאים בשדה מגנטי אחיד ] B = 0 . 4 [ T המאונך למישור שנוצר על ידי שני המוטות וכיוונו “מחוץ לדף” . המוטות מחוברים לנגד Ω 10 = R ולמד - זרם . מניחים על גבי שני המוטות ובניצב להם מוט מוליך שלישי AB . ההתנגדויות החשמליות של מקור המתח, של מד - הזרם ושל המוטות זניחות, וכן ניתן להזניח את החיכוך בין המוט AB לבין המוטות המקבילים . על המוט AB מפעילים כוח חיצוני אופקי F , כך שהמוט נע שמאלה במהירות קבועה . חשבו את : א . הזרם העובר במוט AB ) גודל וכיוון ( . ] 1 [ גודלו וכיוונו של הכוח החיצוני F . ] 2 [ מפסיקים את פעולת הכוח החיצוני F . ב . האם המוט AB ינוע שמאלה, ימינה או יישאר במקומו ? הסבירו . ] 1 [ האם עוצמת הזרם תגדל, תקטן או לא תשתנה ? הסבירו . ] 2 [ [ 1 ] באיזו מהירות ) גודל וכיוון ( יש להניע את המוט, כדי שבמעגל יזרום זרם שעוצמתו ] A [ 5 . 0 בכיוון ג . השעון ? הסבירו . באיזו מהירות ) גודל וכיוון ( יש להניע את המוט, כדי שבמעגל יזרום זרם שעוצמתו ] A [ 5 . 0 נגד כיוון ] 2 [ השעון ? הסבירו . מוט מוליך שמסתו m מחליק בין שני תילים מוליכים חסרי התנגדות, . 4 המחוברים ביניהם בשני הצדדים על ידי נגדים : בצד שמאל נגד שהתנגדותו R 3 ובצד ימין נגד שהתנגדותו R ) ראו תרשים ( . המוט, שאורכו L והתנגדותו r = 0 . 25 R , נע במהירות קבועה v ימינה באזור שבו השדה המגנטי B אחיד וכיוונו “לתוך הדף” . בטאו את הכא”מ המושרה המתפתח בין קצותיו של המוטא . מה כיוון הזרם העובר בכל אחד מהנגדים R ו - R 3 ? נמקו . ב . בטאו את עוצמת הזרם במוט וציינו את כיוונו . נמקו . ג . בטאו את עוצמת הזרם דרך הנגדים R ו - R 3 . ד . האם יש להפעיל כוח חיצוני על המוט בזמן שהוא נע במהירות קבועה ? ה . אם תשובתכם חיובית, ציינו באיזה כיוון . נמקו . מוט נחושת ארוך abc כפוף בצורת משולש שווה - שוקיים, שגודל זוויות הבסיס . 5 שלו ° 45 ואורך שוקיו ] ab = bc = 0 . 5 [ T , והוא מונח במישור אופקי . שדה מגנטי אחיד שעוצמתו ] B = 0 . 5 [ T ניצב למישור המוט . מוט נחושת ארוך AB נע על פני המוט המכופף, כך שהמוטות יוצרים בכל רגע משולש נוסף cAB ) ראו תרשים ( . ברגע 0 = t המוט היה במנוחה בנקודה c במקביל לצלע ab . Fig 36 Rd A B A פרק - 37 Fig N M P Q S T Rv 3 R פרק - 38 Fig v A B b c a o 45 346 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר