עמוד:339

דוגמה מספר ( 4 ) שני מוטות מוליכים מקבילים ואופקיים, שהמרחק ביניהם ] L = 0 . 4 [ m נמצאים בשדה מגנטי אחיד ] B = 5 [ T המאונך למישור שנוצר על ידי שני המוטות וכיוונו “לתוך הדף” . המוטות מחוברים למקור כא”מ , לנגד Ω 6 = R ולמד - זרם A . מניחים על גבי שני המוטות ובמאונך להם מוט מוליך שלישי AB ) ראו תרשים ( . ההתנגדויות החשמליות של מד - הזרם ושל המוטות זניחות, וכן ניתן להזניח את החיכוך בין המוט AB לבין המוטות המקבילים . על המוט AB מפעילים כוח חיצוני אופקי F , כדי להחזיקו במנוחה . חשבו את : א . הזרם העובר במוט AB ) גודל וכיוון ( . ] 1 [ גודלו וכיוונו של הכוח החיצוני F . ] 2 [ מפסיקים את פעולת הכוח החיצוני F . ב . האם המוט AB ינוע שמאלה, ימינה או יישאר במקומו ? הסבירו . ] 1 [ האם עוצמת הזרם תגדל, תקטן או לא תשתנה ? הסבירו . ] 2 [ חשבו מהי המהירות המרבית של המוט AB . ] 3 [ עתה מסיעים את המוט AB שמאלה במהירות קבועה של . ג . האם עוצמת הזרם דרך המוט תהיה גדולה או קטנה מזו שזרמה דרכו כאשר הוחזק במנוחה על ידי הכוח ] 1 [ F ? הסבירו . מצאו את גודלו של הכוח הדרוש כדי לשמור על מהירות קבועה של המוט . ] 2 [ פתרון דוגמה מספר ( 4 ) [ 1 ] כיוון הזרם במוט הוא מ - A ל - B , על פי סימני ההדקים של מקור המתח . א . עוצמת הזרם : השדה המגנטי מפעיל על המוט כוח מגנטי ימינה ) לפי כלל יד ימין ( . ] 2 [ לכן כיוון הכוח החיצוני הוא שמאלה . גודלו של הכוח : [ 1 ] המוט ינוע ימינה בכיוון הכוח המגנטי . ב . כתוצאה מתנועת המוט ייווצר כא”מ מושרה בכיוון מ - B ל - A ] 2 [ ) הפוך לכיוון הזרם המקורי ( , ולכן עוצמת הזרם תקטן ) לפי כלל יד ימין ( . תהיה זרימה עד שהכא”מ המושרה יהיה שווה בגודלו לכא”מ החיצוני, ] 3 [ ואז הזרימה תיפסק ) והמהירות תהיה מקסימלית ( : [ 1 ] עוצמת הזרם תגדל כי ייווצר כא”מ מושרה שמצטרף לכא”מ של המקור, ג . לפי כוח לורנץ הכיוון הוא מ - A ל - B . R L A B A r = 2 Ω V ] [ 8 = ε פרק - 21 Fig R R r ’ ε ε I = 0 v B v F B A B 339 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר