עמוד:337

דוגמה מספר ( 2 ) עוצמתו של השדה המגנטי באזור מסוים של כדור הארץ היא , וכיוונו יוצר זווית בת ° 60 עם הכיוון האופקי, כמתואר בתרשים . מטוס טס באזור זה בשלושה שלבים : בשלב I הוא טס במהירות קבועה של בטיסה אופקית וישרה, בשלב II המטוס מאיץ, ובשלב III הוא נוסק בזווית של ° 120 ביחס לכיוון האופקי ובמהירות קבועה של ) ראו תרשים ( . המטוס עשוי מחומר מוליך, כנפי המטוס מאונכות לגוף המטוס, והמרחק בין קצותיהן הוא ] L = 40 [ m . באילו מהשלבים ) I , II , III ( נוצר כא”מ בין קצות הכנפיים ? נמקו . א . בשלבים שבהם נוצר כא”מ : ב . ציינו אם הכא”מ קבוע או משתנה . נמקו . ] 1 [ איזה קצה של הכנפיים ) הקרוב לקורא או הרחוק ממנו ( טעון במטען חיובי ? נמקו . ] 2 [ מצאו את הכא”מ שבין קצות הכנפיים בשלב ) או בשלבים ( שבו ) או שבהם ( הכא”מ קבוע . ג . באיזה שלב ) או באילו שלבים ( עובר זרם לאורך כנפי המטוס ? נמקו . ד . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) הביטוי עבור הכא”מ המושרה בתיל : , כאשר α היא הזווית בין המהירות לבין השדה א . המגנטי . מאחר ש - B , L קבועים ושונים מאפס בכל השלבים, אז כא”מ נוצר רק בשלבים שבהם הזווית α שונה מאפס או מ - ° 180 או כאשר המהירות משתנה . לכן נוצר כא”מ מושרה בין קצות הכנפיים בשלב הראשון ובשלב השני . [ 1 ] בשלב הראשון נוצר כא”מ קבוע, כי כל הגדלים הם קבועים ) I, B, v , a ( . ב . בשלב השני המהירות משתנה ויתר הגדלים הם קבועים, לכן הכא”מ משתנה . בשלב הראשון ובשלב השני הקצה הקרוב של הכנף טעון במטען חיובי, כי כיוון הכוח שהשדה מפעיל על ] 2 [ מטען חיובי, הוא החוצה מהדף . הכא”מ קבוע רק בשלב הראשון : ג . זרם עובר לאורך כנפי המטוס רק בשלב השני כי הכא”מ שנוצר משתנה . ד . שלב III שלב II שלב I נסיקה האצה מהירות קבועה o 60 337 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר