עמוד:321

בתרשים מוצגת מערכת מאזני זרם . . 9 47 Fig x y F L L E KG A סיכות מהדק מבודדחומר D מגנט - 0 + מסגרת DEFG עשויה תיל מוליך ונתמכת בשתי נקודות, K ו - L , כך שהיא חופשייה לנוע סביב הציר KL . המסגרת פתוחה בקטע שבו נמצא חומר מבודד . קטע מסגרת שאורכו ] L = 3 [ cm נמצא בתוך שדה מגנטי אחיד שבין קוטבי מגנט . כאשר לא עובר זרם במסגרת, היא נמצאת במצב אופקי והמחוג M מצביע על אפס . כשמחברים את מקור המתח, פועל על המסגרת כוח מגנטי F שאותו מאזנים באמצעות סיכות מהדק . המסה של כל סיכה היא ] m = 0 . 01 [ kg . בטבלה שלפניכם רשום מספר הסיכות ) N ( המאזנות את הכוח המגנטי עבור זרמים שונים ) I ( . N מספר הסיכות 54321 ] I [ A עוצמת הזרם 95 . 050 . 952 . 052 . 054 . 5 מהו כיוון השדה המגנטי ? הסבירו . א . סרטטו גרף המתאר את הכוח המגנטי F ) ביחידות ניוטון ( כפונקציה של עוצמת הזרם שזורם במסגרת . ב . [ 1 ] חשבו את שיפוע הגרף וציינו את היחידות של השיפוע . ג . חשבו את עוצמת השדה המגנטי . ] 2 [ שלושה תילים ארוכים, ישרים ומקבילים זה לזה . 10 נמצאים במרחקים כמתואר בתרשים . התיל הימני נושא זרם שעוצמתו במגמה אל תוך הדף, התיל האמצעי נושא זרם שעוצמתו במגמה אל תוך הדף, והתיל השמאלי נושא זרם שעוצמתו במגמה אל מחוץ לדף . מהו גודלו ומהו כיוונו של הכוח ליחידת אורך, הפועל על כל אחד מהתילים ? פרק - 48 Fig I3 I2 I1 m ] 2 [ m ] [ 2 321 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר