עמוד:319

43 Fig ג ב א ו ה ד B II I B I B B II B B Fig 42 S N + + + + + + + + - + - - - - - - - - + + + חומר פלואורסצנטי מאיץ קוויבורר מהירויותמפריד יונים + + 2 V1 - + מהי מהירות תנועת היונים בבורר המהירויות ? א . מהו רדיוס הסיבוב של כל אחד מהיונים ? ב . מה המרחקים בין שני הקווים המתקבלים על לוח הצילום ? ג . לפניכם שישה מקרים שבהם תיל נושא זרם נמצא בשדה מגנטי אחיד . באיורים נתונים כיווני הזרם והשדה . 5 המגנטי . מהו כיוון הכוח המגנטי שפועל על התיל בכל אחד מהמקרים ? לחמצן שני איזוטופים שמסותיהם : , . יונים של שני האיזוטופים . 4 האלו, שמטענם , מואצים על ידי השדה החשמלי במאיץ קווי שבספקטרוגרף - מסות, משם הם נכנסים לבורר מהירויות שבו שוררים שדה חשמלי בעוצמה ושדה מגנטי בעוצמה . בצאתם מבורר המהירויות נכנסים היונים לשדה מגנטי שני שעוצמתו . כתוצאה מכך הם נעים במסלול חצי מעגלי עד שהם פוגעים בלוח צילום, כמתואר בתרשים . 319 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר