עמוד:309

סיכום B אחידים, שכיווניהם ניצבים זה לזה . השדות . 1 ב בורר מהירויות שוררים שדה חשמלי E ושדה מגנטי 1 נבחרו באופן כזה שעל חלקיק טעון הנכנס במהירות למרחב השדות פועלים כוחות השווים בגודלם והפוכים בכיוונם . באופן כזה, רק חלקיקים שמהירותם שווה בגודלה ל - ינועו בקו ישר . הצבת מחסום עם נקב קטן ביציאה מהמרחב שבו פועלים שני השדות מאפשרת לברור רק את אותם חלקיקים שנעים בדיוק במהירות הזו . B שגורם להפרדת היונים שנכנסים . 2 מפריד חלקיקים טעונים ( יונים ) הוא למעשה שדה מגנטי נוסף 2 לתחומו במהירות התחלתית נתונה, על פי היחס בין המטען החשמלי לבין המסה שלהם ) יחס שנקרא מטען סגולי ( . ההפרדה מתבטאת ברדיוס תנועה שונה לכל אחד מהחלקיקים בהתאם לקשר : מאיץ קווי הוא מתקן המבוסס על שדה חשמלי, שמשמש להאצה של חלקיקים טעונים עד למהירות . 3 מקסימלית שתלויה בפוטנציאל החשמלי ובמטען הסגולי של החלקיקים באופן הבא : ספקטרוגרף מסות מורכב משלושת החלקים שתוארו : מאיץ קווי, בורר מהירויות ומפריד יונים . הוא . 4 מאפשר את מדידת המטען הסגולי ) היחס בין המטען החשמלי של איזוטופ של יסוד לבין מסתו ( : באופן מעשי מחשבים את הפרש המסות של איזוטופים שונים באמצעות מדידת הפרש המרחקים בין נקודות הפגיעה של היונים לאחר שהם עושים מסלול של חצי מעגל בשדה המגנטי של מפריד החלקיקים ) הפרש זה שווה להפרש הקטרים של רדיוסי הסיבוב שלהם ( , למשל בדוגמה שהצגנו : ציקלוטרון משמש להאצת חלקיקים טעונים למהירויות גבוהות . המכשיר בנוי משני חצאים של גלילי . 5 מתכת חלולים סמוכים העשויים בצורת האות D , הנמצאים בשדה מגנטי B ומחוברים למקור מתח חילופין V המחליף את קוטביותם . המהירות המקסימלית שאליה מואצים חלקיקים שמסתם m r הוא רדיוס הציקלוטרון . ומטענם q היא : כאשר max על תיל נושא זרם הנמצא בשדה מגנטי פועל כוח שהוא השקול של כוחות לורנץ הפועלים על . 6 האלקטרונים, שתנועתם מהווה את הזרם החשמלי . גודלו של הכוח השקול : . כיוונו של הכוח נקבע על פי כלל יד ימין : אם אצבע יד ימין מצביעה בכיוון השדה המגנטי והאגודל בכיוון הזרם, האמה מראה את כיוון הכוח שמפעיל השדה המגנטי על התיל . " מאזני זרם " מאפשרים למדוד את הכוח הפועל על תיל נושא זרם, ומכאן את עוצמת השדה המגנטי . . 7 הכוח ליחידת אורך הפועל בין שני תילים ארוכים, ישרים ומקבילים שבהם זורמים IIםימרז , 2 1 שווה . 8 בגודלו ל : כאשר הזרמים בשני התילים הם בכיוונים זהים הם נמשכים זה אל זה . • כאשר הזרמים בשני התילים הם בכיוונים מנוגדים הם דוחים זה את זה . • אמפר אחד הוא גודל הזרם, שאם יוזרם בשני תילים מוליכים ישרים, מקבילים וארוכים מאוד המצויים . 9 בריק במרחק של 1 מטר זה מזה, יפעל ביניהם כוח הדדי שגודלו . 309 פרק 17 יישומי כוח לורנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר