עמוד:298

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית בשדה מגנטי אחיד, שעוצמתו B וכיוונו "לתוך הדף", . 17 נמצא קבל טעון . בין לוחות הקבל M ו - N הניצבים למישור הדף שורר שדה חשמלי אחיד שעוצמתו E . אלומת חלקיקים נכנסת אל בין לוחות הקבל בניצב לשדות E ו - B . החלקיקים נעים בין הלוחות במסלול ישר, חלקם עוברים דרך חריר O שבמחיצה L ולאחר מכן פוגעים בנקודה K ) ראו תרשים ( . מטענו של כל חלקיק הוא q ומסתו m , ניתן להזניח את כוח הכבידה הפועל על החלקיקים . האם מטען החלקיקים הוא חיובי או שלילי ? נמקו . א . מה כיוון השדה החשמלי ? נמקו . ב . בטאו את המרחק OK באמצעות E , B , m , q . ג . רוצים שהחלקיקים יפגעו במחיצה בנקודה קרובה ד . יותר לחריר O ) כלומר רוצים להקטין את OK ( . ניתן לשנות אך ורק את עוצמות השדות E ו - B ) ולא , למשל, את מהירות החלקיקים ( . מה יש לעשות לשם כך ? הסבירו . קבוצת שחקנים משחקת בכדור טעון במטען חשמלי במגרש . 18 מלבני המצוי בתוך שדה מגנטי . המטען של הכדור גדול במיוחד : ] Q = 2− [ C , והמסה שלו ] m = 200 [ gr . הזניחו את השפעת השדה המגנטי הארצי . במשחק הראשון המגרש נמצא בתוך שדה מגנטי אחיד מקביל לרצפה שעוצמתו ] B = 1 [ T ) תרשים א ( . שחקן זורק את הכדור זריקה אופקית באוויר מנקודה M לכיוון הנקודה N בניצב לקווי השדה . המהירות ההתחלתית של הכדור היא v . הכדור נע בקו ישר במקביל לרצפה כל עוד הוא נמצא בתחום המגרש . 0 מה כיוון פעולת הכוח המגנטי ? א . v . ב . חשבו את המהירות 0 במשחק אחר, כיוון השדה המגנטי הוא אנכי כלפי מעלה, כמתואר בתרשים ב . השדה המגנטי אחיד על פני כל המגרש ועוצמתו היא כמקודם, ] B = 1 [ T . סעיפים ג - ה מתייחסים למצב זה . שחקן מניח את הכדור על הרצפה בנקודה C ומעניק לו ג . v במישור הרצפה בכיוון המתואר מהירות התחלתית 1 בתרשים ב . הכדור נע על הרצפה במסלול מעגלי, וחוזר לידיו של השחקן לאחר סיבוב אחד . חשבו את משך הזמן של תנועת הכדור במסלול ) יש להתעלם מגלגול הכדור ומכוחות חיכוך ( . האם השדה המגנטי מבצע עבודה על הכדור ? הסבירו . ד . במהלך המשחק אחד השחקנים זורק את הכדור באוויר מנקודה M לכיוון חברו הנמצא בנקודה N . ה . האם לכוח המגנטי הפועל על הכדור יש רכיב בכיוון המקביל לכוח הכובד ? הסבירו . ] 1 [ האם משך הזמן שהכדור נמצא באוויר ארוך יותר ממשך הזמן שהכדור היה נמצא באוויר אילו לא היה ] 2 [ שדה מגנטי ) כלומר כאשר פועל רק כוח הכובד ( , קצר ממנו, או שווה לו ? הסבירו . K O M L אלומת חלקיקים N MB N תרשים א 0 v v 1 M B C N תרשים ב 298 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר