עמוד:296

הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית מקור חלקיקים טעונים שמטענם q ומסתם m נמצא מול חור קטן בלוח . 12 מתכת G ובלוח מתכת H המקביל לו . שני הלוחות מחוברים למקור מתח . החלקיקים הטעונים נפלטים ממקור החלקיקים במהירות זניחה, חודרים דרך החור בלוח G , מואצים על ידי השדה החשמלי בין הלוחות, ויוצאים דרך החור בלוח H במהירות v אל אזור שבו שורר שדה מגנטי אחיד שעוצמתו B . מסך פלואורסצנטי נמצא בדיוק במקביל ללוח H ובמרחק d ממנו ) ראו תרשים ( . מהי המהירות המינימלית הנדרשת כדי שהחלקיקים יפגעו במסך ? א . ענו על סעיפים ב - ד עבור המהירות שחושבה בסעיף א . מהו המתח V בין הלוחות, ואיזה מהלוחות ) G או H ( מחובר להדק ב . החיובי של מקור המתח ? נמקו . מה יהיה מסלול תנועתו של החלקיק, ובאיזו נקודה ) באיזה מרחק ג . אופקי מהחור שבלוח H ( הוא יפגע בלוח הפלואורסצנטי ? חשבו את זמן התנועה של החלקיק בשדה המגנטי . ד . הקתודה ) K ( במתקן להאצת אלקטרונים, שהפוטנציאל . 13 החשמלי שלה ] V [ 1,000 , לוהטת ופולטת אלקטרונים המואצים אל האנודה ) A ( , שהפוטנציאל החשמלי שלה ] V [ 1,000 . חלק מהאלקטרונים עוברים דרך נקב O שבאנודה, ונכנסים לצינור מתכתי המכופף בזווית ישרה . קוטר הצינור 18 ס"מ והוא מרוקן מאוויר . נתונים המסה והמטען של האלקטרון : , חשבו את מהירות האלקטרונים v בעוברם דרך הנקב O . א . יוצרים שדה מגנטי מאונך למישור הדף, כאשר השדה מוגבל רק לחלק EFGD בצינור, כך שהאלקטרונים נכנסים לחלק DGML בצינור ונעים לאורך צירו . מהו כיוון השדה המגנטי ) החוצה / פנימה ( ? נמקו . ב . מהי צורת המסלול של האלקטרונים בחלק EFGD ? נמקו . ג . מהי עוצמת השדה המגנטי ? ד . P H G V q d מסך פלואורסצנטי מקור חלקיקים טעונים ] V [ 1000 + V ] [ 1000 - K BEF O A CD Gv LM 296 פרק 16 כוח על חלקיק טעון בשדה מגנטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר