עמוד:275

בתרשים מתוארים שני תילים ישרים וארוכים . 20 מאוד ) "אינסופיים" ( : תיל א שבו עובר זרם I וכיוונו ימינה, ותיל ב שעוצמתו ] A [ 5 = 1 I וכיוונו שבו עובר זרם שעוצמתו ] A [ 15 = 2 שמאלה . שני התילים מקבילים זה לזה והמרחק ביניהם ] cm [ 30 . הנקודה P נמצאת בין שני התילים במרחק ] cm [ 15 מכל אחד מהם . בין התילים הוצבה כריכה מעגלית שרדיוסה ] R = 0 . 04 [ m ומרכזה בנקודה P . העבירו בכריכה זרם שגרם לכך שבנקודה P התאפס השדה המגנטי הכולל ) שמקורו בזרמים העוברים בשני התילים הישרים ובכריכה המעגלית ( . באיזה משני המצבים שלפניכם ) מצב א או מצב ב ( הציבו את הכריכה ? נמקו . א . תרשים א תיל א תיל ב ] cm ] 15 [ cm [ 30 cm ] [ 15 I2 = 15 [ A ] I1 = 5 [ A ] P תרשים גתרשים ב תיל א תיל ב P תיל א תיל ב P מצב א : הכריכה במישור שבו נמצאים שני התילים הישרים ) כלומר במישור הדף ( . מצב ב : הכריכה במישור המאונך למישור שבו נמצאים שני התילים הישרים ) כלומר במישור הניצב למישור הדף ( , כך ששני התילים מקבילים למישור הכריכה . מהו כיוון הזרם בכריכה ? נמקו . ב . חשבו את עוצמת הזרם בכריכה . ג . I בכיוון השעון ) שאר הנתונים בלא ד . כעת הציבו את הכריכה במצב ב והעבירו דרכה זרם שעוצמתו ] A [ 8 = 3 שינוי ( . מהו גודל וכיוון השדה המגנטי בנקודה P ? מצב א מצב ב 275 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר