עמוד:274

+ _ M QP N תרשים א תרשים דתרשים ב צ PQ תרשים ג צ צ PQ ציר הסילונית התלמיד ביצע ניסוי נוסף, שבו הוא השתמש בתיל אחר במקום בתיל MP ) שאר מאפייני המעגל ללא ד . שינוי ( . קבעו אם שיפוע הגרף יהיה גדול מהשיפוע שחישבתם בתת - סעיף ג [ 2 ] , קטן ממנו או שווה לו, עבור כל אחד מהמצבים הבאים : התיל האחר בעל שטח חתך גדול יותר . ] 1 [ התיל האחר ארוך יותר . ] 2 [ התיל האחר עשוי כסף . ] 3 [ כדי לחקור את השדה המגנטי של סילונית, משתמשים במעגל המתואר . 19 בתרשים א ובו סילונית PQ , מקור מתח ונגד משתנה . צפיפות הליפופים בסילונית היא 5,000 ליפופים למטר . ציר הסילונית מאונך לרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי . במרכז הסילונית נמצא מצפן קטן, חופשי להסתובב סביב צירו . בתרשים ב מתואר חתך רוחב של הסילונית, ובו מסומנת מחט המצפן כאשר המעגל החשמלי פתוח . 5 - 10 ∙ 3 = B . עוצמת הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי ] T [ כאשר מזרימים דרך הסילונית זרם שעוצמתו ] I = 4 [ mA , מחט המצפן סוטה ממצבה ההתחלתי בזווית a . בתרשימים ג - ד מסורטטים חתכי רוחב של הסילונית ומחט המצפן בשני מצבי הסטייה . רק אחד א . מהמצבים מתאים לתנאי הניסוי . איזה משני התרשימים, תרשים ג או תרשים ד, מציג בצורה נכונה את מצב הסטייה של המחט בתנאי הניסוי ? נמקו את תשובתכם . חשבו את גודל הזווית a . ב . האם זווית a תגדל, תקטן או לא תשתנה כאשר הגררה של הנגד המשתנה תועבר לכיוון הקצה M ? ג . הסבירו את תשובתכם . רוצים לאפס את הרכיב האופקי של השדה המגנטי במרכז הסילונית . ד . מה צריך להיות הכיוון של ציר הסילונית ביחס לרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי, כדי לאפשר ] 1 [ את איפוס הרכיב האופקי של השדה המגנטי במרכז הסילונית ? נמקו את תשובתכם . מה עוצמת הזרם שמאפשרת לאפס את הרכיב האופקי של השדה המגנטי במרכז הסילונית, לאחר ] 2 [ שמסובבים את הסילונית על פי הדרישה בסעיף ד [ 1 ] ? + _ M QP N תרשים א תרשים דתרשים ב צ PQ תרשים ג צ צ PQ ציר הסילונית 274 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר