עמוד:270

] cm ] 5 [ cm [ 5 cm ] 4 [ cm ] 4 [ cm ] 4 [ cm ] [ 4 CAB I1 I2 D ? שני תילים מוליכים ישרים, ארוכים ומקבילים זה לזה, נושאים זרמים . 10 שעוצמתם I ו - I 5 . המרחק בין התילים הוא d . הזרמים הם באותו הכיוון ) ראו תרשים ( . נתון שבאחת מהנקודות ,1 2 או 3 הנמצאות על הישר המאונך לתילים, א . השדה המגנטי מתאפס . קבעו באיזו מהנקודות השדה המגנטי מתאפס, וחשבו את מרחק הנקודה מהתיל השמאלי . הופכים את כיוון הזרם בתיל שבו זורם הזרם I 5 . נתון שגם הפעם השדה ב . המגנטי מתאפס באחת מהנקודות ,1 2 או 3 . קבעו באיזו מהנקודות השדה המגנטי מתאפס במקרה זה, וחשבו את מרחק הנקודה מהתיל השמאלי . נתונים מקור מתח אידיאלי ושני תילי נחושת זהים . מחברים את תילי . 11 הנחושת אל מקור המתח, פעם אחת במקביל ופעם אחת בטור . כאשר התילים מחוברים במקביל מתקבלים שני מעגלים בעלי רדיוס זהה R . כאשר התילים מחוברים בטור מתקבל מעין סליל בעל שתי כריכות שרדיוסו R . מהו היחס בין עוצמות השדה המגנטי במרכז המעגל בשני המקרים ? שני תילים ארוכים, ישרים ומקבילים זה . 12 לזה, מרוחקים ] r = 8 [ cm זה מזה . התיל I במגמה השמאלי נושא זרם ] A [ 2 = 2 החוצה מהדף ) ראו תרשים ( . I א . מהו גודלו ומהי מגמתו של הזרם 1 בתיל הימני, אם השדה המגנטי השקול בנקודה B הנמצאת במרחק 4 ס"מ ימינה מהתיל הימני שווה לאפס ? מהו השדה השקול : ב . בנקודה A הנמצאת במרחק 4 ] 1 [ ס"מ משמאל לתיל השמאלי ? בנקודה C הנמצאת באמצע המרחק בין התילים ? ] 2 [ בנקודה D הנמצאת במרחק 5 ס"מ מכל אחד מהתילים ? ] 3 [ dI5 I 1 2 3 dI I 5 1 2 3 ε ε חיבור בטורחיבור במקביל RR 270 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר