עמוד:269

מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי במרכזן של שתי כריכות מעגליות זהות בעלות מרכז . 6 משותף שמישוריהן ניצבים זה לזה, כאשר זורם בכל אחת מהן זרם שעוצמתו ] I = 5 [ A . רדיוס כל אחת מהכריכות ] R = 0 . 4 [ m ) ראו תרשים ( . I בכיוון המתואר בתרשים א . מימין . 7 בכריכה המעגלית שבתרשים זורם זרם שעוצמתו ] A [ 3 = 1 I . התיל נמצא במישור הכריכה . לכריכה נמצא תיל ארוך שזורם בו זרם שעוצמתו ] A [ 6 = 2 מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי שיוצר התיל במרכז הכריכה . א . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי שיוצרת הכריכה במרכזה, ואת גודל וכיוון השדה המגנטי השקול ב . במרכז הכריכה . מוסיפים תיל ארוך נוסף משמאל לכריכה ובמישור הכריכה ) ראו תרשים ב ( . מה צריך להיות גודל וכיוון ג . הזרם בתיל הנוסף ) מעלה או מטה ( כדי שהשדה השקול במרכז הכריכה יהיה שווה אפס ? I וכיוונו . 8 בכריכה מעגלית זורם זרם שעוצמתו ] A [ 2 = 1 כמתואר בתרשים . משמאל לכריכה נמצא תיל ארוך שזורם I החוצה ממישור התרשים, ומימין בו זרם שעוצמתו ] A [ 4 = 2 לכריכה נמצא תיל ארוך נוסף, המקביל לתיל הראשון, שזורם I פנימה אל תוך מישור התרשים . בו זרם שעוצמתו ] A [ 5 = 3 מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי שיוצר כל אחד מהתילים במרכז הכריכה . א . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי שיוצרת הכריכה במרכזה, ואת גודל וכיוון השדה המגנטי השקול ב . במרכזה . שני תילים מוליכים ישרים, ארוכים ומקבילים זה לזה, נושאים זרמים . 9 שעוצמתם I ו - I 4 . המרחק בין התילים הוא d . הזרמים הם שוני כיוון ) ראו תרשים ( . נתון שבאחת מהנקודות ,1 2 או 3 הנמצאות על הישר המאונך א . לתילים, השדה המגנטי מתאפס . קבעו באיזו נקודה השדה המגנטי מתאפס, וחשבו את מרחק הנקודה מהתיל הימני . הופכים את כיוון הזרם בתיל שבו זורם הזרם I 4 . נתון שגם הפעם ב . השדה המגנטי מתאפס באחת מהנקודות ,1 2 או 3 . קבעו באיזו מהנקודות השדה המגנטי מתאפס במקרה זה, וחשבו את מרחק הנקודה מהתיל הימני . תרשים בתרשים א ? m ] 1 [ m ] I1 I2 0 . 8 [ m ] 2 . 4 [ m ] 1 [ m ] I1 I2 [ 8 . 0 m ] 2 . 4 [ m ] 1 [ m ] I1 [ 8 . 0 I3 I2 d I4 I 1 2 3 d I4 I 1 2 3 I I 269 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר