עמוד:268

התיל שבתרשים הוא ארוך מאוד וזורם בו זרם שעוצמתו ] I = 4 [ A . 1 בכיוון פנימה אל תוך הדף . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי בכל אחת מהנקודות : . התיל שבתרשים ארוך מאוד וזורם בו זרם שעוצמתו ] I = 4 [ A בכיוון . 2 מעלה . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי בכל אחת מהנקודות . בכל אחד משני תילים ארוכים ומקבילים הנמצאים במרחק ] cm [ 80 . 3 זה מזה זורם זרם ] I = 3 [ A בכיוון זהה . מצאו את גודל וכיוון השדה המגנטי בכל אחת מהנקודות A , B , C , D . בכל אחד מארבעה תילים מקבילים הנמצאים במישור הדף זורם זרם של ] I = 4 [ A . 4 בהתאם למתואר בתרשים . מהו השדה המגנטי בנקודה A הנמצאת במרכז הריבוע ) שמוגדר על ידי ארבעת א . התילים ( ? מהו השדה המגנטי בנקודה B הנמצאת ] m [ 25 . 0 מתחת לנקודה A ? ב . בכל אחד מארבעה תילים מקבילים הנמצאים במישור הדף זורם זרם של ] I = 3 [ A . 5 בהתאם למתואר בתרשים . מהו השדה המגנטי בנקודה A הנמצאת במרכז הריבוע המתקבל ? א . מהו השדה המגנטי בנקודה B הנמצאת ] m [ 15 . 0 מתחת לנקודה A ? ב . מהו השדה המגנטי בנקודה C הנמצאת ] m [ 6 . 0 שמאלית לנקודה A ? ג . תרגילים C D x y B A C x y B D A m ] [ 4 . 0 m ] [ 4 . 0 m ] 0 . 4 [ m ] [ 4 . 0 B A m ] [ 5 . 0 m ] [ 5 . 0 I BA B A0 . 6 [ m ] m ] [ 6 . 0 C 268 פרק 15 הכוח המגנטי, שדה מגנטי של תיל, כריכה וסילונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר